Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk. Op weg naar studentsucces doen wij drie beloftes:

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past;

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen;

Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Per belofte tonen we aan hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere belanghebbenden. Voordat we dit per belofte laten zien, kijken we eerst naar een aantal algemene indicatoren: aantal studenten, rendementen en tevredenheid van studenten. Waar dat relevant is, is de impact van Covid-19 meegenomen.

Op basis van onderstaande indicatoren zien we, ondanks de impact van Covid-19 maatregelen, de continuering van een voorzichtig positieve trend van het aantal studenten dat onze opleidingen met een diploma verlaat. Wel wordt duidelijk uit verschillende onderzoeken -en het contact met onze studenten- dat na 2 jaar van beperkende maatregelen het welzijn van studenten onder druk staat. In 2021 hebben we maximaal ingezet op het ondersteunen van studenten om hun achterstanden te kunnen inhalen, zie hiervoor ook de coronaparagraaf. Tegelijkertijd hebben we eind 2021 geconstateerd dat er meer aandacht, tijd en geld naar het welzijn van onze studenten moet gaan. 

Aantal studenten

Het aantal studenten is in 2021 gedaald. Deze daling is vooral te zien in het aantal BOL-studenten, bij de BBL-opleidingen zet de stijging verder door. 

Aantal MBO-studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal aantal studenten

16987

17630

18325

18449

18634

18440

Ontwikkeling aantal studenten naar leerweg
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

bbl

4076

4390

4699

5327

5479

5623

5876

bol

11838

12597

12931

12998

12970

13011

12564

Tot.

15914

16987

17630

18325

18449

18634

18440

Bij het VAVO is na een daling in 2020, als gevolg van de coronamaatregelen, nu weer een stijging te zien. Het niet doorgaan van het centrale examen in het voorgezet onderwijs heeft in 2020 tot hogere slagingspercentages geleid. Dit heeft direct gevolgen gehad voor het aantal aanmeldingen bij het VAVO Lyceum. In 2021 zien we dat het aantal studenten dat kiest voor het VAVO weer stijgt, hoewel het nog niet op het niveau zit van 2019.  

Aantal VAVO studenten peildatum 1 oktober betreffende schooljaar
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

VO - VAVO

375

374

436

448

450

180

305

VAVO - regulier

620

553

588

577

568

402

470

overig

     

4

4

Totaal

995

927

1024

1025

1018

586

779

Kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is de basis voor studentsucces. Alles wat wij doen, is erop gericht dat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en succesvol kunnen zijn op school, een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt. Het behalen van een diploma is hierbij een belangrijke succesfactor.

Rendementen

Ondanks de soms onvoorspelbare impact van coronamaatregelen, zien we in 2020-2021 een stijging van het diplomarendement. Dit laat echter onverlet dat we nog te veel opleidingen kennen met onvoldoende rendementen. De stijgende lijn willen we dan ook verder doorzetten zodat steeds meer studenten kunnen komen tot Studentsucces. Onze belangrijkste focus ligt hierbij op het passend onderwijzen in de klas zodat we (steeds beter) aansluiten bij de onderwijsbehoeftes van onze studenten. 

Diplomaresultaat
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

ROC MN

72,8%

70,8%

69,7%

70,6%

71,5%

71,9%

landelijk

73,1%

73,5%

71,6%

71,0%

73,4%

 
Jaarresultaat 
 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

ROC MN

72,6%

69,9%

69,1%

69,7%

71,3%

71,1%

landelijk

72,9%

72,8%

70,8%

70,3%

73,0%

 

Waardering studenten mbo - JOB-monitor

De JOB-monitor is een belangrijke indicator voor de tevredenheid van studenten. Omdat de JOB tweejaarlijks wordt afgenomen zijn er over 2021 geen nieuwe JOB-cijfers beschikbaar. Uit de JOB-cijfers van 2020 blijkt dat het rapportcijfer dat studenten de opleiding en de school geven gelijk is aan het landelijke gemiddelde.

Rapportcijfers JOB-monitor 2020
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Opleiding

6,7

6,7

School

6,6

6,5

Ook voor de scores op de andere thema’s die met de JOB-monitor gemeten worden, geldt dat deze bijna allemaal gelijk zijn aan het landelijke gemiddelde. Toch zien we in de cijfers ruimte voor verbetering. Vooral wat betreft informatie, lesmateriaal en toetsen en stagebegeleiding door school. 

Scores per thema JOB-monitor 2020
 

ROC MN

Landelijke gemiddelde

Onderwijs en begeleiding

3,3

3,3

Informatie

3,0

3,0

Omgeving, sfeer en veiligheid

3,6

3,6

Lesmateriaal en toetsen

3,1

3,1

Stage (BOL) / school

3,0

3,1

Stage (BOL) / leerbedrijf

3,8

3,8

Werkplek (BBL) / school

3,4

3,4

Werkplek (BBL) / leerbedrijf

4,0

4,0

VAVO

Het certificaatrendement is bij het VAVO lyceum al sinds enige jaren stabiel. De stijging in 2019-2020 komt door het schrappen van het centraal eindexamen vanwege Covid-19. In 2020-2021 zien we mede daardoor een daling. 

Certificaatrendement VAVO Lyceum

opleiding

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

HAVO

74,7%

78,6%

72,4%

77,3%

79,5%

76,8%

VMBO

71,4%

76,8%

73,1%

75,2%

79,8%

76,4%

VWO

77,5%

79,9%

78,1%

78,5%

84,3%

72,0%

In 2020 heeft het VAVO Lyceum voor het eerst meegedaan aan het landelijke VAVO tevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door Kwaliteitsscholen. Een belangrijkste drijfveer voor ons om daaraan mee te doen, was om een beter beeld te krijgen hoe de tevredenheid van de leerlingen van het VAVO Lyceum zich verhoudt tot die van andere VAVO’s. Het tevredenheidsonderzoek wordt tweejaarlijks afgenomen. Er zijn daarom geen nieuwe cijfers beschikbaar over 2021. Uit het tevredenheidsonderzoek van 2020 blijkt dat het VAVO Lyceum op alle onderwerpen onder het landelijk gemiddelde scoort. Met name over de thema’s Studiebegeleiding en Keuze- / loopbaanbegeleiding zijn leerlingen van het VAVO Lyceum vergeleken met landelijk duidelijk minder tevreden. 

In het schooljaar 2020-2021 is door het VAVO lyceum een onderwijsvisie opgesteld. Een projectgroep heeft hiervoor gesprekken gevoerd met studenten, docenten en het MT van het VAVO Lyceum. Een van de thema’s was de kwaliteit van de begeleiding zoals ook uit het tevredenheidsonderzoek in 2020 naar voren was gekomen. In de vastgestelde onderwijsvisie neemt de begeleiding bij de studieloopbaan van de student een centrale plaats in.

Tevredenheidsonderzoek VAVO 2020
 

VAVO Lyceum

landelijk gemiddelde

Informatievoorziening

6,8

7,1

Lessen/programma

6,9

7,1

Docentenwaardering vavo

6,8

6,9

Lesmateriaal vavo

7,2

7,4

Examens / toetsen

8,0

8,1

Studiebegeleiding vavo

5,8

6,2

Keuze- / loopbaanbegeleiding

6,0

6,5

Faciliteiten vavo

6,7

6,9

Organisatie vavo

6,6

6,9

Veiligheid / omgeving

7,0

7,4

Rapportcijfer

6,6

6,8