Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Conclusie

Deze belofte sluit aan bij het landelijke thema ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Maar deze aanduiding roept geregeld vragen en misverstanden op, ook binnen onze organisatie. Gaat het om kwetsbare jongeren, waarbij de kwetsbaarheid vooral ligt in kenmerken of beperkingen van de jongere zelf? Of gaat het om een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt? Daarmee krijgt de aanduiding vooral een maatschappelijke of economische lading. En parallel hieraan: betreft het studenten op alle mbo-niveaus? Of alleen die niveaus of opleidingen die weinig arbeidsmarktperspectief bieden? En tenslotte: wat doen we met de ‘ouderen’ in een kwetsbare positie? 

ROC Midden Nederland wil op een brede manier invulling geven aan de definitie 'jongeren in een kwetsbare positie'. Zowel jongeren die vanwege verschillende kenmerken of achtergrond kwetsbaar zijn, als jongeren (en ouderen) die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt willen we kansen bieden met ons onderwijs. In de beloftes van Studentsucces leggen we de nadruk meer op kwetsbare jongeren die wat extra’s nodig hebben om tot studentsucces te komen. In het gedeelte Arbeidsmarktsucces bekijken we de doelgroep vanuit het perspectief van de kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 

In 2021 hebben we verder gebouwd aan het versterken van arbeidsmarktsucces voor de kwetsbare doelgroep. Dit doen we door actief te participeren in ons regionale netwerk waarin verschillende partijen samenwerken om te voorkomen dat studenten tussen wal en schip raken. Daarnaast werken we in concrete projecten samen met het bedrijfsleven om leren en werken sterk aan elkaar te verbinden, o.a. met de inzet van de praktijkverklaring. 

Versterken van regionaal netwerk

In 2021 heeft ROC Midden Nederland geparticipeerd in diverse regionale overleggen die gericht zijn op het versterken van de mogelijkheden voor jongeren in een kwetsbare positie, zoals de 'School Werkt-agenda' en het 'Regionaal  Afstemmingsoverleg Onderwijs-Arbeidsmarkt'. Het gaat in deze overleggen expliciet over jongeren zonder startkwalificatie, met name om leerlingen van het Praktijkonderwijs, het VSO en Entree. Onze deelname aan deze overleggen is gericht op het realiseren van een sluitend regionaal aanbod Entree-opleidingen voor diverse doelgroepen onder het motto: ‘geen student tussen wal en schip’.  Verder dragen deze overleggen bij aan het optimaal voorbereiden van studenten op doorstroom naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt door inzet van mogelijkheden tot ondersteuning vanuit verschillende partijen. Zie voor meer informatie dit artikel: (verwijzen naar Studentsucces - optimaal ontwikkelen - VSV)

Leren op de werkplek voor entree

In september 2020 is gestart met het project ‘Leren op de werkplek’. Doel van het project is om Entreestudenten zoveel mogelijk gelegenheid te geven om te leren in de praktijk. In het algemeen leren Entreestudenten het best door ‘te doen’ en levert deze manier van praktijkleren het hoogste leerrendement op. Tegelijkertijd biedt het leren binnen een bedrijf voor de studenten een goede kans om door te stromen naar een aanstelling bij het bedrijf waar zij hun opleiding hebben gevolgd. Het praktijkleren heeft in 2021 zwaar onder druk gestaan door de corona-maatregelen: sommige sectoren waren langdurig gesloten en in andere sectoren was de druk juist zo hoog dat er geen ruimte was voor de vaak intensieve begeleiding die voor Entree-stagiaires noodzakelijk is, zoals de Zorg. Toch zijn er ook in 2021 nieuwe partners gevonden met goede leerwerkplekken voor Entree, zoals de Beroepentuin (Techniek) en PostNL (Logistiek).

Re-integratietraject logistiek 

Het behalen van een startkwalificatie maakt  mensen wat minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Er bestaat echter een groep, zowel jongeren als volwassenen, die niet in staat is om een mbo-opleiding op niveau 2 met succes af te ronden. In tijden waarin de economie wat minder draait, valt deze groep vaak tussen wal en schip. De 'Praktijkverklaring' biedt voor hen een kans om te ‘bewijzen’ wat zij kunnen op de werkvloer. Daarmee hebben zij een betere uitgangspositie die op termijn kan leiden tot mbo-certificaten of zelfs een diploma. Ook in het kader van jeugdwerkloosheid wordt bekeken of de Praktijkverklaring kan bijdragen aan kansrijke oplossingen. Concreet zijn in 2021 met bedrijven in verschillende sectoren de eerste stappen gezet voor 'maatwerktrajecten Leren en Werken' met inzet van de Praktijkverklaring, zoals Van Beelen, een sloperij die zich ontwikkelt tot ‘Bouwhub’ voor het recyclen of opnieuw inzetten van sloopmateriaal. ROC Midden Nederland werkt hierin samen met UW (sociaal werkbedrijf), Stimulans (reïntegratie), het Leerwerkloket en de gemeente Utrecht (WSP)

Effect op stakeholders

Als we kijken naar het mogelijke effect van onze inspanningen, zien we dat voor Entree het percentage 'uitstroom zonder diploma' gestaag daalt, maar afgelopen jaar licht is gestegen. Daar staat tegenover dat de interne doorstroom, met of zonder diploma, is gestegen. Er zijn dus verhoudingsgewijs meer studenten doorgestroomd naar een vervolgopleiding. Dat is een mooie ontwikkeling omdat dit de kansen op arbeidsmarkt voor deze studenten vergroot. 

Rendementen entree
 

2016-2017

 

2017-2018

 

2018-2019

 

2019-2020

 

2020-2021

 

resultaat

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

doorstroom met diploma

92

23,0%

97

25,3%

133

30,6%

183

46,3%

170

50,1%

doorstroom zonder diploma

67

16,8%

68

17,7%

71

16,3%

61

15,4%

60

17,7%

uitstroom met diploma

171

42,8%

161

41,9%

169

38,9%

110

27,8%

63

18,6%

uitstroom zonder diploma

70

17,5%

58

15,1%

62

14,3%

41

10,4%

46

13,6%

Totaal

400

 

384

 

435

 

395

 

339