Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onzekerheden en risico’s

ROC Midden Nederland onderscheidt onzekerheden én kansen die kunnen leiden tot goede resultaten en mogelijke risico’s, gerelateerd aan de strategie: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze onzekerheden en kansen kunnen effect hebben op onderwijskundige aspecten, kwaliteitsaspecten, bedrijfsvoering (personeel/organisatie en financieel), compliance risico’s en reputatie.

Externe onzekerheden

Studentsucces

De externe onzekerheden die ROC Midden Nederland onderkent zijn onder andere:

 • Kwaliteit van het onderwijs in coronatijd
  Het vinden van stageplekken en het uitvoeren van praktijkopdrachten bleek een uitdaging. Daarom hebben de colleges alternatieve (simulatie) programma’s opgezet om toch vaardigheden te trainen. In coronatijd is er sprake van uitgestelde diplomering en vertraging van de studie door bijvoorbeeld BPV of examens. Dit betekent dat studenten langer over de opleiding doen.
  ROC Midden Nederland staat voor een diploma van waarde. De invloed van corona op de
  arbeidsmarktkansen van onze studenten zal de komende jaren gemonitord worden. Als gevolg van minder instroom (o.a. VAVO) kan in sommige gevallen de continuïteit van opleidingen in gevaar komen.

 • Toegenomen multi-problematieken bij studenten
  Binnen de colleges wordt daar met de inzet van 'Passend onderwijzen en Passend ondersteunen' invulling aan gegeven. Het effect van meer aandacht voor passend onderwijs en studenten met een zorgindicatie stelt andere eisen aan docenten. Dit levert waarschijnlijk een hoger ervaren werkdruk op.

 • Groenpluk
  Organisaties die studenten verleiden te gaan werken (Vervoer, Techniek) nog voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Dit heeft gevolgen voor studentsucces.

 • Toename anderstaligen/vluchtelingen in het onderwijs
  Uitdaging om hier passende ondersteuning aan te bieden. Zo is er op niveau 2 Techniek veel uitval als gevolg van het niet behalen van het gewenste taalniveau.

 • Welzijn van onze studenten
  Corona heeft uiteraard ook impact op vertragingen bij onze studenten. Studentcoaches en de supportteams onderkennen dit en nemen acties waar mogelijk en passend bij de functie die wij als school hebben.

 • Krimp
  Er wordt in de komende jaren krimp verwacht in de potentiële studentenpopulatie.

Arbeidsmarktsucces

De externe onzekerheden die ROC Midden Nederland onderkent zijn onder andere:

 • Ontwikkelingen (o.a. technologische) op de arbeidsmarkt
  Die ontwikkelingen gaan zo snel, dat het in sommige branches lastig haalbaar is dit bij te houden. Dit vraagt om nauwe samenwerking met bedrijfsleven, hybride docentschap en flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur.

 • Snel oplopende tekorten
  Door arbeidsmarkttekorten op bepaalde terreinen (Techniek, ICT, Gezondheidszorg) wordt er van onderwijs gevraagd om hier sneller en flexibeler op in te spelen. Dit terwijl wij ook de zorgvuldigheid en kwaliteit van het systeem hebben te borgen (kwalificatiedossiers en examinering als voorbeeld).

Organisatiesucces

De bedrijfsvoering wordt steeds professioneler en er verschijnen nieuwe vraagstukken en functies, zoals een functionaris gegevensbescherming. Dit zijn randvoorwaardelijke zaken. De focus ligt echter in het onderwijsteam. Het is continue balanceren om hierin evenwicht te bewaren. We willen de middelen immers maximaal besteden aan het onderwijsgevende personeel. Aan daar waar het gebeurt: in de klas.

Beschikbaarheid en duurzame inzetbaarheid medewerkers
We richten ons op 'Passend onderwijzen en Passend ondersteunen', flexibel onderwijs en het proces van een leven lang ontwikkelen (LLO). Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers vormen hierin een risico. Het gaat bijvoorbeeld om coachende vaardigheden en competenties op het gebied van hybride onderwijs. Maar ook om het kunnen voorzien in docenten van schaarstevakken. ROC Midden Nederland biedt oplossingen door ruime faciliteiten te bieden voor professionalisering en loopbaanontwikkeling. Maar ook door te sturen op verjonging en door het binnenhalen van zij-instromers en hybride docenten met actuele praktijkervaring. Er zijn bijvoorbeeld leertrajecten gestart die gericht zijn op passend onderwijzen en begeleiden. Het afgelopen jaar startten er 43 zij-instromers met een
pedagogisch-didactische opleiding. Het aantal medewerkers jonger dan 35 jaar met een dienstverband korter dan vijf jaar, is het afgelopen jaar ook toegenomen.

Vitaliteit van medewerkers
Dit vraagt continu om aandacht, zeker in de coronaperiode. We hebben daarop
ingespeeld door allerlei faciliteiten op het gebied van thuiswerken eenvoudig aan te bieden. Ook pasten we ons programma "Sterk in je werk" aan op de thuiswerksituatie.

Aandachtspunten medewerkerstevredenheid
We zijn op alle thema's hoger gaan scoren in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), maar 'het maken van afspraken' en 'het aanspreken daarop' blijken belangrijke aandachtspunten te zijn. Het geven van feedback en resultaatgericht werken moeten een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkcultuur worden. We hebben al ingezet op trainingen voor managers.

Vervangingsvraagstuk
Door de huidige leeftijdsopbouw van docenten verwachten we de komende drie jaar een groot
vervangingsvraagstuk. Daarnaast speelt voor specifieke sectoren, zoals techniek en gezondheidszorg, een schaarstevraagstuk. We zullen ons hier nog meer op gaan richten in onze wervingscampagnes. Onder meer door meer zij-instromers en hybride docenten aan te trekken.
De krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van docenten Nederlands blijft een risico. We hebben sinds twee jaar een centrale werving op Nederlands en andere specifieke vakken. In 2021 gingen we over naar een centrale werving en selectie voor alle docenten, juist om de verbrokkeling tegen te gaan. Verder nemen we deel aan het samenwerkingsverband 'Utrecht Leert' om schaarste van docenten tegen te gaan.

Informatiebeveiliging
Goede informatiebeveiliging berust op drie pijlers: Mens, Techniek en Organisatie. Deze krijgen binnen ROC Midden Nederland continu aandacht. Dit gebeurt met het verhogen van de bewustwording en het nemen van technische en organisatorische maatregelen.

Speerpunten 2022

In Succes 2022 en de kwaliteitsafspraken 2019 – 2022 zijn beloftes, speerpunten en te bereiken resultaten benoemd. Deze zijn uitgesplitst voor 2020 (midterm review kwaliteitsagenda) en 2022 (eind review kwaliteitsagenda). Voor de begroting van 2022 zijn hieronder de beloftes, speerpunten en resultaten voor 2022 opgenomen. Op basis van onze strategische beloftes (binnen de pijlers “Student- Arbeidsmarkt- en Organisatiesucces”) heeft het bestuur zes speerpunten benoemd voor de komende periode. Dat zijn:

- Passend Onderwijzen en Ondersteunen;
- Flexibel Onderwijs;
- Leven Lang Ontwikkelen;
- Dare to lead;
- Bedrijfsvoering (voorkomen van bureaucratie);
- Kwaliteitszorg en beleidscyclus (inrichten achtbaan).