Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Raad van Toezicht

Wij, de leden van de Raad van Toezicht, willen dit voorwoord vooral aangrijpen om onze trots op de studenten van ROC Midden Nederland kenbaar te maken. En niet alleen zijn we trots op hen, maar ook op alle medewerkers die een bijdrage leveren aan het ontplooien van hun talenten. Want zelfs in een periode van lockdown, in een tijd waar veel niet kon, zijn er initiatieven ontplooid om -fysiek dan wel digitaal- bij elkaar te komen en impact te maken. Soms op eigen initiatief, maar vaak ook met de hulp van gedreven docenten, werden acties op touw gezet die niet alleen tot doel hadden zelf goed te worden in het beroep waar je voor leert, maar tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de wijk waar je in woont. 

Zo werden laaggeletterde inwoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland door studenten van het Business & Administration College geholpen met het invullen van ingewikkelde formulieren. Hiermee bewezen deze studenten dat grootstedelijke problematiek om een grootstedelijke aanpak vraagt. Ook andere initiatieven, zoals studenten van het Gezondheidszorg College die hielpen met vaccineren, studenten van het Sport College die inwoners bewustmaakten van het belang van positieve gezondheid en studenten van het Horeca & Toerisme College die lokale horecaondernemers middenin de lockdown verrasten met een verwenpakket, laten niet alleen de breedte aan onderwerpen zien waar studenten van ROC Midden Nederland zich mee bezighouden. Ze maken ook hun technische excellentie en up-to-date kennis heel zichtbaar door hun inzet voor de samenleving.

Oog hebben voor je eigen omgeving en ervaren dat je daar zelf concreet iets aan kunt bijdragen, is een belangrijke les voor ieder mens. Na het succesvol afronden van hun studie ontvangen studenten van ROC Midden Nederland niet alleen een diploma, maar hebben ze ook samen met hun docenten gewerkt aan een beter bewustzijn dat voor het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen iedereen nodig is. Dat is dan ook één van de redenen dat op ROC Midden Nederland iedereen welkom is. Een inclusieve school zijn, is dus niet alleen onze oprechte overtuiging, maar ook een bittere noodzaak. En biedt de meeste kansen aan de meeste mensen en hun talenten.

Het bedrijfsleven blijft ondertussen een zeer belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van al dat talent. Afgelopen jaar opende ROC Midden Nederland samen met regionale metaalbedrijven het MAKE Center, een bedrijfshal ingericht als een metaalbewerkend bedrijf. De aangesloten organisaties plaatsten in de hal hoogtechnologische apparatuur uit de maakindustrie. Studenten leren zo levensecht met de allerlaatste apparatuur omgaan. Het is enorm te waarderen dat deze organisaties daarin investeren. Zo lopen studenten echt voorop in hun vak. 

Samen met ondernemers en partners maatschappelijke uitdagingen aangaan en investeren in talent: wij zien de toekomst voor de studenten van ROC Midden Nederland met trots en vertrouwen tegemoet!

Steven de Waal, voorzitter Raad van Toezicht

Samenstelling

De Raad streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een  scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de leden College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. In 2021 waren er geen wisselingen binnen de Raad van Toezicht. Er is een apart overzicht van de leden van de RvT opgenomen, inclusief hun zittingstermijnen. 

Zelfevaluatie, deskundigheidsbevordering en onafhankelijkheid

De RvT evalueert jaarlijks het eigen functioneren en ziet erop toe dat de benodigde competenties aanwezig zijn. De evaluatie over 2021 vond in maart 2022 plaats.

De RvT heeft de afspraak gemaakt om bijeenkomsten van de MBO Raad voor toezichthouders en de Vereniging van Toezichthouders bij Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI- NVTK) zoveel als mogelijk bij te wonen door tenminste een lid. Het op peil houden en waar nodig bevorderen van de deskundigheid voor  de toezichthoudende taak is de verantwoordelijkheid van de individuele leden.

De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de toezichthouders hun taken en rollen vervullen.

Governance en ontwikkeling van toezicht

De Raad laat zich door het CvB frequent en uitgebreid informeren over relevante interne en externe ontwikkelingen. In de statuten en het bestuursreglement worden de aanstelling, taken en werkwijze van de RvT en het CvB beschreven. Daarin staat ook opgenomen welke zaken door het CvB worden voorgelegd aan de RvT. De RvT heeft ten behoeve van haar sturing een toezichtkader als leidraad voor het handelen en op een goede wijze vervullen van de rol als toezichthouder. Het toezichtkader dient in combinatie met de statuten en het bestuursreglement te worden bezien. Tevens wordt toezicht gehouden op de branchecode 'goed bestuur mbo'. In 2021 zijn de nieuwe statuten vastgesteld. Hiermee wordt aan de branchecode voldaan.

Volgens artikel 2.5.4 uit de WEB legt het bevoegd gezag in het bestuursverslag verantwoording af over de omgang met een branchecode voor goed bestuur.  Bij ministeriële regeling kan een branchecode worden aangewezen. In een brief d.d. 28 februari 2022 meldt OCW dat “vooruitlopend op de genoemde ministeriele regeling mbo-instellingen zich desgewenst alvast baseren op de op 24 november 2020 door de ALV van de MBO Raad vastgestelde code. ROC MN voldoet aan de eisen t.a.v. de naleving Code Goed bestuur.

Bezoldiging

De honorering van de RvT-leden is in 2019 vastgesteld op 75 procent van het geldende bezoldigingsmaximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT-norm). Voor 2021 was de bezoldiging bij  ROC Midden Nederland vastgesteld op €15.675,- (excl. btw) voor de leden en € 23.512,50 (excl. btw) voor de voorzitter. De RvT ontvangt geen reiskostenvergoeding. De honorering voldoet aan de WNT-norm 2021.

Organisatie en commissies

De raad beschikt over een werkgeverscommissie die de gesprekken heeft met de leden van het CvB over hun functioneren. De raad kent daarnaast een financiële commissie en een commissie onderwijs en kwaliteit. De commissies adviseren de gehele RvT. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden. Bij de vergaderingen van de RvT en de commissies zijn naast de betreffende leden vanuit de Raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris en eventueel andere medewerkers van ROC Midden Nederland aanwezig. Periodiek sluit een vertegenwoordiging van de accountant aan.