Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht van de Ondernemingsraad

Als ondernemingsraad (OR) blikken we tevreden terug op een succesvol medezeggenschapsjaar. Binnen de OR en in samenwerking met het CvB zijn er mooie dingen tot stand gebracht. Het overgrote deel van het jaar hebben de werkzaamheden online plaatsgevonden. De fysieke vergaderingen met elkaar en gesprekspartners verliepen in de regel goed. We kijken ernaar uit om het aankomend jaar elkaar vaker te ontmoeten. 

De samenwerking met het College van Bestuur en andere betrokkenen is constructief. De OR wordt tijdig betrokken bij allerlei beleidszaken, zoals op het gebied van onderwijs, huisvesting en personeelsregelingen. De gesprekken hierover verlopen open en eerlijk, zonder verborgen agenda’s. Dat neemt niet weg dat we in sommige gevallen een andere mening of kijk op de zaken hebben. Wij zien het als onze taak om onderwerpen vanuit diverse perspectieven te belichten. In 2021 zijn er negentien advies- en instemmingsaanvragen behandeld. We lichten er hier een paar uit.

  • Een veilige en gezonde werkomgeving staat voor de OR bovenaan. We zijn dan ook blij dat alle gebouwen zijn voorzien van een actuele Risico-inventarisatie & Evaluatie. De OR wordt hierbij, en ook bij andere arbozaken, betrokken door de preventiemedewerker.

  • De gedragscode, Regeling Vermoede Misstanden, Klachtenregeling Ongewenst Gedrag en interne geschillencommissie cao zijn in overleg met de OR tot stand gekomen. De recente maatschappelijke ontwikkelingen tonen aan dat deze zaken van groot belang zijn. We zijn dan ook blij dat deze onderdelen op orde zijn.

  • Bij de bespreking van de hoofdlijnen van de begroting heeft de OR twee belangrijke speerpunten kunnen realiseren. Er is geld bedongen voor de doorstroom van LB naar LC. En ieder team heeft zeggenschap over extra geld voor Passend Onderwijzen. Het is aan de onderwijsteams om te bepalen op welke manier dit gaat gebeuren.

  • De OR heeft instemming verleend op de uitgangspunten van het thuiswerken. Met dit beleid is er meer duidelijkheid voor werknemer en leidinggevende over hoe thuiswerken na corona vormgegeven kan worden.

De volgende collega’s zitten in de OR: Said Boujlid, Nawal Emrani, Henk Heinhuis, Roel Jansen (voorzitter), Hans Oostenrijk (plaatsvervangend voorzitter), Welmoed Osinga, Moerad el Ouariachi, Nienke de Pree, Johan Schmieman, Johan Sluis, Marleen Stein, Christa Rijkse en Marcel Wiebes. In 2021 hebben Peter de Roon en Helma Schreuder de OR en ROC Midden Nederland verlaten. We willen hen bedanken voor hun bijdrage!

Meer informatie over de ondernemingsraad is te vinden op onze intranetpagina. Daar vind je notulen, al onze nieuwsberichten, nieuwsbrieven en algemene informatie.