Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Vlottende activa

22.2 Liquide middelen

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.

22.3 Eigen vermogen

Er was in 2021 sprake van een stelselwijziging ten aanzien van de voorziening 'groot onderhoud' waardoor deze voorziening in de beginsaldo van Eigen vermogen vrijgevallen/verwerkt is.

22.4 Voorzieningen

Er was in 2021 sprake van een stelselwijziging ten aanzien van de voorziening 'groot onderhoud' waardoor deze voorziening is vrijgevallen (op eigenvermogen). In 2021 voldoen wij aan de vereisten van RJ 212.

22.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva