Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6. Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Debiteuren

635

  

1.130

 

Deelnemers/cursisten

222

  

447

 

Overige vorderingen

1.423

  

108

 

Overlopende activa

2.829

  

1.424

 

Totaal vorderingen en overlopende activa

 

5.109

  

3.109

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

     

6.1 Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

635

  

1.130

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

635

  

1.130

6.2 Deelnemers/cursisten

     

Deelnemers/cursisten

222

  

447

 

Totaal deelnemers/cursisten

 

222

  

447

6.3 Overige vorderingen

     

Overige vorderingen

1.423

  

108

 

Totaal overige vorderingen

 

1.423

  

108

6.4 Overlopende activa

     

Vooruitbetaalde kosten

2.170

  

1.504

 

Diverse overlopende activa

659

  

-80

 

Totaal overlopende activa

 

2.829

  

1.424

      

In de post debiteuren zakelijk en deelnemers is de voorziening dubieuze debiteuren gesaldeerd conform onderstaand overzicht per 31 december.

      

Voorziening voor oninbaarheid

     

De voorziening voor oninbaarheid wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

     

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

     

Stand per 1 januari

 

74

  

49

Onttrekking/vrijval

 

-74

  

-49

Dotatie

 

490

  

74

Stand per 31 december

 

490

  

74