Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.2 Liquide middelen

   

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Banken

84.576

 

69.843

Kasmiddelen

2

 

2

Spaarrekeningen/deposito's

353

 

464

Totaal liquide middelen

84.931

 

70.309

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.