Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording kwaliteitsagenda

Toelichting financiële verantwoording

ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de kwaliteitsafspraken (KA) 2019-2022, in aansluiting op de aanpak uit de periode 2015-2018, zowel financieel als inhoudelijk volledig te integreren in de strategische beleidskeuzes van de eigen instelling. Dit betekent tegelijk dat de beschikbaar gestelde financiële middelen uit de regeling feitelijk zijn toegevoegd aan het instellingsbudget dat voor de geformuleerde doelen in casu de speerpunten van de KA door onze eigen organisatie zijn geformuleerd en begroot.

Wat betekent dit concreet?

  1. Er is een meerjarenbegroting opgesteld voor de kwaliteitsafspraken zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019-2022. Het totaal begrote budget bedroeg 92 miljoen euro. Het aangevraagde budget Kwaliteitsafspraken 2019-2022 bedroeg tweederde deel van deze begroting, dus 61 miljoen euro.

Waarom is niet het gehele KA-budget dat in 2019-2021 is ontvangen ook ingezet in deze jaren?

In 2021 heeft de coronacrisis op meerdere KA-activiteiten een zware wissel getrokken. In het bijzonder de activiteiten in het kader van internationale samenwerking en uitwisseling (onder andere in het kader van het Excellentieprogramma) zijn in maart 2021 volledig tot stilstand gekomen. Ook op andere terreinen (speerpunten) moesten activiteiten deels worden afgeschaald. Denk daarbij aan: fysieke samenwerking met partnerinstellingen en -bedrijven, voorlichtingsactiviteiten voor studenten op locatie en professionaliseringsactiviteiten in het kader van Passend Onderwijzen.

ROC Midden Nederland heeft besloten om in de uitvoeringsjaren 2021 en 2022 de Innovatieprojecten -onderdeel van de Kwaliteitsafspraken op de drie speerpunten- een extra financiële impuls te geven. KA worden verantwoord over een aantal maatschappelijke beleidsthema's (zie Bestuursverslag):

  • Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie;

  • Gelijke kansen in het onderwijs;

  • Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Voor 2022 is, naast het begrote budget, nog eens (afgerond) 4 miljoen euro extra toegekend. In de doorkijk is ervan uitgegaan dat het resterende KA subsidiedeel 2019-2022, conform de aanpak, in 2022 als extra impuls zal worden ingezet.