Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We zorgen ervoor dat onze collega’s Studentsucces waar kunnen maken

Medewerkers leren en ontwikkelen voortdurend 

De ROC Academie ontwikkelt en organiseert corporate programma's op het gebied van leren en ontwikkelen. Bij de activiteiten van de ROC Academie ligt de focus op de implementatie van de strategie (met als belangrijke pijlers Passend Onderwijzen, Passend Ondersteunen, Flexibel Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen). In lijn met de onderwijsvisie is in 2021 ook een visie op het leren en ontwikkelen van medewerkers vastgesteld. Als onderdeel van die visie is er in 2021 gewerkt aan de omslag van minder centraal, klassikaal trainingsaanbod naar meer informele vormen van leren, e-learning en blended leren. Ook richten activiteiten van de ROC Academie zich in toenemende mate op teams als geheel.  

Om de professionalisering van de docent in de klas te ondersteunen, is een team van interne trainers en docenten samengesteld. Zij werken samen met de HRD-adviseurs van de ROC Academie aan een twaalftal leerlijnen. Die leerlijnen zijn opgesteld op basis van de bekwaamheidseisen die we aan docenten stellen. Ook de eisen die ontwikkelingen rondom Passend Onderwijzen en Flexibel Onderwijs aan docenten stellen, zijn in de leerlijnen meegenomen. Begin 2022 worden de eerste resultaten opgeleverd. Daarnaast is er aandacht besteed aan het ontwikkeltraject van de supportteams 'Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen'. De eerste supportteams hebben dit traject afgerond. Een eerste leernetwerk Passend Onderwijzen en Ondersteunen is als vervolgstap georganiseerd. De tweede groep supportteams is in september begonnen met hun ontwikkeltraject. Via innovatiemiddelen is bijgedragen aan trainingen in teams ter ondersteuning van Flexibel en Passend Onderwijzen. Deze trainingen richten zich veelal op de coachende vaardigheden van de docent. 

Met het leertraject 'de Veranderpraktijk' werkten collega's aan persoonlijk leiderschap en verandermanagement. Er zijn leernetwerken georganiseerd waarin collega’s praktijkgericht van en met elkaar leerden, gelinkt aan de strategische pijlers. Ook persoonlijke effectiviteit en vitaliteit kregen aandacht via passende leeractiviteiten, onder andere afgestemd op het hybride werken. 

De online ROC Academie is verder gevuld met zowel leeractiviteiten (workshops, trainingen op locatie) als relevante e-learnings en online trainingen. De online ROC Academie biedt onze medewerkers de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en om zelf leeractiviteiten te kiezen die zij nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Populair waren de e-learnings op het gebied van thuiswerken en Microsoft Officeskills, met name het werken met Microsoft Teams. Deze e-learnings kwamen tijdens de coronaperiode- waarin medewerkers veelal vanuit huis werkten- van pas. Ook is de actief aangeboden AVG training veelvuldig (maar nog niet door iedere medewerker, in totaal 1007 deelnemers) gevolgd. Deze training wordt sinds 2021 actief aangeboden aan alle medewerkers. Van het interne aanbod zijn de trainingen “Inbox Zero” en de  kennismakingssessie met Itslearning de meest gevolgde trainingen. 

In totaal hebben in het schooljaar 2020-2021 1664 medewerkers de Online Academie bezocht. 661 medewerkers hebben zich ingeschreven voor een intern event, dat kan een Leernetwerk zijn of een training die uit meerdere dagdelen bestaat. 1049 medewerkers hebben gezamenlijk 60 verschillende soorten online trainingen gevolgd. Vergeleken met 2020 zien we daarmee ook in de getallen een verschuiving ontstaan richting meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren via online trainingen. De deelname aan interne events daalde licht, terwijl het volgen van online  trainingen verdubbelde. Het totaal aantal dagdelen dat besteed wordt aan professionalisering is veel groter, omdat mensen ook in teams aan professionalisering werken en extern opleidingen volgen, zoals een PDG traject of een master. 

In totaal is in 2021 €3,6 miljoen besteed aan activiteiten op het gebied van professionele ontwikkeling. Net als in vorige jaren is 1% van de loonsom gereserveerd voor corporate programma's via de ROC Academie. Eenzelfde percentage is toegekend aan colleges en diensten voor professionele ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. Daarnaast zijn middelen beschikbaar gesteld uit het budget 'kwaliteitsafspraken'. Denk aan middelen om startende docenten in te werken en te begeleiden. Rond de zomer werd duidelijk dat ook dit jaar meerdere aanvragen van docenten voor een Lerarenbeurs niet vanuit -de door OC&W beschikbare- subsidie bekostigd konden worden. Om deze docenten toch te kunnen laten starten met hun studie, hebben we wederom besloten om het eerste jaar van hun opleiding zelf te bekostigen. 

Leiderschapsprogramma Dare to Lead

Vanuit Organisatiesucces is sinds 2020 aandacht besteed aan leiderschap via het programma 'Dare to lead' en de managementdagen. Dit programma loopt door gedurende het schooljaar 2021-2022. Vanuit een systemische aanpak zal een nieuw leiderschapsprogramma ontwikkeld worden voor managers waarin elementen terugkomen die in het programma van de directeuren zijn doorlopen. Doel hiervan is om een gezamenlijke visie, houding en gedrag te ontwikkelen die past bij de governancestructuur van de organisatie. Naast het nog te ontwikkelen aanbod voor managers liep in 2021 het reguliere aanbod voor managers door. Er is meer ingezet op team- en minder op individuele inschrijvingen. Gedachte hierbij is dat je je met teamleren samen ontwikkeld en ook meer leert van elkaar. Tijdens de pandemie merkten we dat er minder animo voor deze trajecten was. Bij het te ontwikkelen van nieuwe programma voor managers zal dan ook het bestaande aanbod geëvalueerd worden.   

Afgelopen schooljaar is er een grote groep nieuwe managers gestart. Om deze managers een goede startpositie te geven in hun leiderschapsontwikkeling, is een er nieuw basisprogramma ontwikkeld. Daarin worden zij ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling van leiderschap. Dit traject is toegevoegd aan het Dare to Lead programma. 

Daarnaast is de ROC Academie ook betrokken bij de MD-dagen. Deze hebben vanwege corona in aangepaste vorm plaatsgevonden.