Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

College van Bestuur: samenstelling, functioneren en nevenfuncties

De samenstelling van het College van Bestuur (CvB) was in 2021 als volgt:

- Dhr. drs. H.J. Spronk, Voorzitter

- Dhr. M.A. Labij, Lid 

Beoordeling functioneren College van Bestuur en realisatie doelen

In januari 2021 zijn door de werkgeverscommissie individuele personeelsgesprekken met de CvB-leden gevoerd. Ter voorbereiding hierop is bij een aantal medewerkers informatie opgehaald over het functioneren van de CvB-leden. In 2020 is hiervoor een evaluatiekader opgesteld met als focus 'strategisch leiderschap' en 'persoonlijk functioneren'. Ook op de basiscriteria is beoordeeld, deze zijn: bijdrage aan financiële continuïteit, compliance van wet- en regelgeving en positief oordeel onderwijsinspectie.  

De Raad van Toezicht (RvT) oordeelt positief over het individueel functioneren in 2021 van de twee CvB-leden, H.J. Spronk en M.A. Labij. De RvT beoordeelde het collectief functioneren van het CvB in 2021 tevens als positief. Voor de Stichting ROC Midden Nederland is het WNT-maximum voor het onderwijs van toepassing. De leden van het CvB ontvangen een honorering binnen de WNT-normen.

Bezoldiging College van Bestuur

Het gezamenlijk inkomen van het CvB, vermeerderd met belaste onkostenvergoedingen en werkgeverspremie voor het pensioen, bedroeg in het verslagjaar onderstaande. 

College van Bestuur

Functie

Beloning

Voorziening betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

Periode dienstverband in 2021

 

H.J. Spronk

Voorzitter

174.774

23.065

197.839

01/01/2021

31/12/2021

M.A. Labij

Lid

159.083

22.409

181.492

01/01/2021

31/12/2021

Nevenfuncties CvB

De huidige leden van het College van Bestuur hadden in 2021 de volgende nevenfuncties.

 • Dhr. drs. H.J. Spronk

  • Lid Raad van Toezicht Talent Primair

  • Lid van Raad van Toezicht Stichting Onderwijsgeschillen

  • Lid bestuur VKBBO (Vereniging kwaliteitsbevordering bestuurders beroepsonderwijs)

  • Lid bestuur MBOe (MBO Excellentie)

  • Lid stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark, MBO raad

 • Dhr. M.A. Labij

  • Voorzitter bestuur Stichting Praktijkleren

  • Lid sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid, SBB