Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige balans per 31 december 2021

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2021

 

31/12/2020

  

 

Vaste Activa

      

Immateriële vaste activa

5.1

 

0

  

0

Materiële vaste activa

5.2

 

91.252

  

94.197

Financiële vaste activa

22.1

 

0

  

0

Totaal vaste activa

  

91.252

  

94.197

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

22.2

 

5.110

  

3.109

Liquide middelen

22.3

 

84.931

  

70.309

Totaal vlottende activa

  

90.041

  

73.418

Totaal activa

  

181.293

  

167.615

PASSIVA

     

X €1.000

 

Ref.

31/12/2021

 

31/12/2020

  

 

Eigen Vermogen

22.4

 

98.771

  

88.586

       

Voorzieningen

22.5

 

8.936

  

9.420

       

Langlopende schulden

10

 

28.378

  

30.890

       

Kortlopende schulden

22.6

 

45.208

  

38.719

       

Totaal passiva

  

181.293

  

167.615

ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

     

X € 1.000

 

Ref.

Resultaat 2021

 

Resultaat 2020

  

 

Baten

      

Rijksbijdragen OCW

14.1

171.051

  

156.116

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

1.722

  

2.587

 

Cursus- en examengelden

14.3

1.618

  

2.807

 

Werk in opdracht van derden

23.1

2.199

  

2.114

 

Overige baten

23.2

4.999

  

4.637

 
   

181.589

  

168.261

Lasten

      

Personele lasten

23.3

132.350

  

125.041

 

Afschrijvingen

14.7

9.951

  

9.527

 

Huisvestingslasten

23.4

10.605

  

11.157

 

Overige instellingslasten

23.5

18.179

  

17.076

 
   

171.085

  

162.801

Saldo baten en lasten

  

10.504

  

5.460

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-319

  

-415

Resultaat

  

10.185

  

5.045

Resultaat deelnemingen

  

0

  

0

Bijzonder resultaat

  

0

  

0

Nettoresultaat

  

10.185

  

5.045