Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.3 Eigen vermogen

   

X € 1.000

 

Boekwaarde 1-1-2021

Mutaties +/-

Boekwaarde 31-12-2021

 

Algemene reserve

   

Algemene reserve

88.586

10.185

98.771

Totaal Algemene reserve

88.586

10.185

98.771

Wettelijke reserve

   

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

0

0

Totaal Wettelijke reserve

0

0

0

Totaal eigen vermogen

88.586

10.185

98.771

Er was in 2021 sprake van een stelselwijziging ten aanzien van de voorziening 'groot onderhoud' waardoor deze voorziening in de beginsaldo van Eigen vermogen vrijgevallen/verwerkt is. 

VERSCHILLEN IN HET EIGEN VERMOGEN EN HET RESULTAAT TUSSEN DE ENKELVOUDIGE EN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Einde 2021 bestaat er een verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen (€ 99.299) en het enkelvoudige eigen vermogen (€ 98.771) van € 529. Dit verschil wordt veroorzaakt door het betrekken van Stichting Van Beuningenfonds in de consolidatie. Aangezien op de enkelvoudige balans van het groepshoofd geen kapitaalbelang in een stichting tot uitdrukking kan worden gebracht, is eliminatie van een zodanig kapitaalbelang tegenover het eigen vermogen van de stichting niet mogelijk.