Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Strategie Succes 2022 en onze bijdrage aan de maatschappij

Strategie Succes 2022

Onze strategie Succes2022 is opgebouwd langs drie pijlers:

Studentsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk. 

Arbeidsmarktsucces: we doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm. Samen met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Organisatiesucces: Om onze studenten succesvol te laten zijn, hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt, zowel intern als met de beroepspraktijk. En een organisatie die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.

Relatie Strategie en kwaliteitsagenda

Elke mbo-instelling is verplicht een kwaliteitsagenda te maken. Dit is een plan voor de periode 2019-2022. Wij hebben er bewust voor gekozen om onze kwaliteitsagenda nauw te verbinden aan onze Strategie 'Succes 2022'. Dit is niet meer dan logisch omdat de landelijke thema’s: ‘jongeren in een kwetsbare positie’, ‘gelijke kansen’ en ‘arbeidsmarkt van de toekomst’ al jaren belangrijke speerpunten zijn voor ons roc. We zijn een inclusief mbo waar studenten van alle niveaus en achtergronden welkom zijn. We bieden onderwijs dat recht doet aan het talent van onze studenten en gaan voor mooi en uitdagend beroepsonderwijs. Dit doen we samen met het bedrijfsleven en gevoed door thema’s die van belang zijn in de regio. 

In het jaarverslag verantwoorden we gelijktijdig over de strategie, de kwaliteitsagenda en andere ontwikkelingen in de organisatie. Elders staat een samenvatting van onze verantwoording over de voortgang van de kwaliteitsagenda.

 De strategie geven we invulling door heel concreet te werken aan drie thema’s:

Passend onderwijzen: hiermee sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze studenten en dagen we hen uit een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten;

Flexibel onderwijs: hiermee bieden we maatwerk aan studenten met onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. We bieden verschillende mogelijkheden in HOE, WAT, WAAR en WANNEER er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat;

Leven lang ontwikkelen: hiermee kan iedereen -jong en oud- zich met gerichte trajecten bij-, her- of omscholen.

We geven invulling aan deze thema’s op alle plekken. Dus zowel in de onderwijsteams, in het management als in de ondersteunende diensten. 

Onze bijdrage aan de maatschappij

Ons onderwijs ontwikkelen we samen met onze partners uit de beroepspraktijk, zodat we altijd actueel en relevant zijn en aansluiten op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Zo kunnen we studenten contextrijk opleiden. Mooie voorbeelden van multidisciplinair opleiden en samenwerken zijn onze campussen in Nieuwegein en Amersfoort, vakcentra, labs en ons eventbureau Eventory. Daarnaast werkt ROC Midden Nederland samen met publieke en private partners binnen verschillende RIF-projecten om het onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de markt.
Door al deze samenwerkingen leren onze studenten op een levensechte en eigentijdse manier en staan zij middenin de samenleving. Al tijdens hun opleiding ervaren ze dat ze maatschappelijk een verschil kunnen maken.

Daarnaast werken de vier Utrechtse mbo-instellingen (ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum Utrecht en Nimeto) samen met de gemeente aan de MBO Uitvoeringsagenda (2019-2022) met als doel het mbo meer in de schijnwerpers te zetten en het belang van de sector voor de stad te benadrukken. De kers op de taart van deze MBO Uitvoeringsagenda was het binnenhalen van het bid voor het hosten van Skills The Finals in de Jaarbeurs in Utrecht op 31 maart en 1 april 2022. Dit is het grootste beroepenevenement van Nederland waar ruim 700 (v)mbo-studenten strijden om de beste in hun vakgebied te worden. Daarnaast zijn er ruim 50 activiteiten voor jongeren om kennis te maken met de verschillende beroepen en opleidingen en een partnerprogramma om het belang en de aantrekkelijkheid van het mbo zichtbaar te maken.

In 2021 zijn de regionale mobiliteitsteams (rmt) gestart. Dit is een regionale netwerksamenwerking (van sociale partners, gemeenten, UWV, onderwijs en SBB) die voor werknemers, werkzoekenden en ondernemers in de regio Midden-Utrecht een soepele overgang naar (nieuw) werk mogelijk maken. ROC Midden Nederland participeert namens het Beroepsonderwijs Utrecht (8 mbo- en hbo-instellingen in de regio) in de rmt’s van Midden-Utrecht en Amersfoort.
Daarnaast is ROC Midden Nederland met Hogeschool Utrecht een van de trekkende partijen die MaakJeStap heeft ontwikkeld. MaakJeStap is een initiatief van Beroepsonderwijs Utrecht om een betrouwbare online gids te zijn bij het maken van een volgende stap in de zoektocht naar ontwikkeling. Fase 1 is afgerond. In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling met meerdere partners.  De ambitie is om hét regionale loket te zijn voor leven lang ontwikkelen.

Samenwerking in de regio – gezond stedelijk leven 

In de regio Utrecht en Amersfoort werken bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen aan het creëren van een gezond stedelijk leven voor iedereen. De missie: uitgroeien tot de gezondste regio van Europa om te wonen, werken en leven. Een regio waarin iedereen kan meedoen, iedereen zich thuis mag voelen en waarin iedereen een kans heeft op een passende baan, opleiding of op een andere manier betrokken is bij de samenleving. Een belangrijk uitgangspunt is om inwoners zoveel mogelijk regie op hun leven en hun gezondheid te geven zodat zij van jong tot oud actief en vitaal deel kunnen nemen aan het dagelijkse leven. Dit is ook het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (van grondlegger Machteld Huber) waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Afgelopen jaren heeft ROC Midden Nederland veel activiteiten ontplooid op het gebied van positieve gezondheid, vitaliteit en een gezonde leefstijl. De ontwikkeling van de Future Care Labs, Vitaliteitslab en het Mobiele Vitaliteitslab zijn hier mooie voorbeelden van. Ook zijn er veel samenwerkingen met partners (publiek en privaat) ontstaan. Deze beweging heeft geleid tot het aanvragen van een RIF op het gebied van gezond stedelijk leven waarin 20 publieke en private partners deelnemen. Onze ambitie: samen met publieke en private partners zetten we ons in om een transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie te maken. We doen dat door onze studenten (jongeren én volwassenen) samen met het werkveld op te leiden tot duurzame inzetbare professionals. Ook stellen we onze interactieve leeromgevingen, zoals onze Vitaliteitslabs, open voor bedrijven en inwoners en participeren we actief in de proeftuinen van gezond stedelijk leven. Zo dragen we met onze partners bij aan een gezonder en fitter leven voor iedereen en sluiten we aan op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.