Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We vinden en binden de beste medewerkers voor Studentsucces

Vinden van medewerkers

In totaal zijn er 313 vacatures ontstaan in 2021. Dit is een forse toename (ruim 30%) ten opzichte van voorgaande jaren. Eén van de redenen hiervoor is de toekenning van de NPO-gelden (Nederlands Programma Onderwijs). Die gelden zijn door de overheid ter beschikking gesteld aan het onderwijs om leerachterstanden weg te werken die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie. Hierdoor ontstond meer budget voor formatie. Er zijn 254 mensen aangenomen binnen het onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er ongeveer 80 medewerkers aangenomen binnen de ondersteunende diensten. In totaal zijn zeven nieuwe managers aangenomen en zijn er zes collega’s doorgegroeid vanuit een andere rol naar manager.  

In 2021 is de centralisatie van de gehele werving & selectie binnen ROC Midden Nederland geïmplementeerd. Hiermee hebben we een professioneel werving & selectieproces gerealiseerd voor de sollicitant en ontzorging van het management. Een nieuwe 'Werken-Bij-website', een recruitmenttool met talentpools en een afdeling recruitment maken daar deel van uit. De activiteiten waarmee de recruitmentafdeling is gestart, betreffen: het werven en selecteren van kandidaten, het inzetten van wervingstools (waaronder campagnes op social media) en de inzet van LinkedIn en job boards. In 2022 wordt dit -onder andere- uitgebreid met campus recruitment, open avonden en het werven van alumni. 

We participeren in 'Utrecht Leert', een partnerschap dat streeft naar kwantitatieve en kwalitatieve groei van het aantal leraren in de regio. We leverden een bijdrage aan kennismakingsactiviteiten, gericht op instroom van nieuwe docenten zoals zij-instromers. Daarnaast zijn er subsidieaanvragen ingediend en toegekend voor de verbreding van de opleidingsschool en voor het versterken van het inwerkprogramma van nieuwe docenten in alle regio’s waarin we actief zijn. 

Inhuur derden

Onze contractpartijen zijn Metafoor Onderwijs voor de colleges, Driessen/Reijn voor de diensten en Uitzendbureau 65plus voor de surveillanten. In 2021 is een vierde partij, Bisbee flexonderwijs, toegevoegd voor het aanleveren van examinatoren. In 2021 zijn de totale kosten voor inhuur derden € 10,9 miljoen, hiervan is 73% voor de vier hierboven genoemde partijen. De NPO-gelden hebben gezorgd voor meer inhuur van externen. Door schaarste kost het ook onze contractpartijen steeds meer inspanning om de juiste kandidaat te vinden. 

Door Metafoor Onderwijs zijn 276 opdrachten ingevuld voor de colleges en voor bedrijfsopleidingen (zzp-ers, gedetacheerden, uitzendkrachten). De totale kosten zijn ongeveer € 3,5 miljoen (inclusief btw). Voor de diensten van Driessen/Reijn is een toename te zien in 2021. Voor de inzet van externe medewerkers binnen de diensten is € 3,5 miljoen uitgegeven (inclusief btw). Het gaat hierbij om 276 opdrachten (182 voor Driessen en 94 voor Reijn). De vraag naar surveillanten wordt overwegend ingevuld door pensioengerechtigden. De klassen zijn kleiner in coronatijd en door de gehanteerde afstand van 1,5 meter zijn er meer surveillanten ingezet. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een poule van ongeveer 100 surveillanten. De totale kosten voor 2021 zijn € 484K (inclusief btw). Examinatoren voor de vakken Nederlands en Engels worden op diverse colleges ingezet, met een totaalbedrag van € 525K (inclusief btw en inclusief verzorgde examentrainingen). 

Opleidingsschool als kweekvijver

Afgelopen schooljaar kregen 162 docenten in opleiding (dio’s) een leerwerkplek bij de Opleidingsschool van ROC Midden Nederland. De Opleidingsschool is een partnerschap met Instituut Archimedes van de Hogeschool Utrecht (HU). Zeven schoolopleiders verzorgen samen met acht instituutsopleiders van de Hogeschool Utrecht het programma voor de begeleiding van dio’s met onder andere wekelijkse intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten. Vanwege corona werd het programma veelal blended of online aangeboden. Tijdens de (online) afsluiting werd het beroepsproduct van het schooljaar bekend gemaakt, waarmee dio’s gestimuleerd worden een bijdrage te leveren aan hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie.  

Naast het programma voor de dio’s werken we aan de verbreding van de Opleidingsschool. Met behulp van subsidie van 'Utrecht Leert' is er ruimte gecreëerd om binnen de opleidingsschool plaats te bieden aan de opleiding en een goed inwerkprogramma voor alle startende docenten, zij-instromers en hybride docenten. Binnen het netwerk 'Utrecht Leert' wordt kennis gedeeld met andere mbo-scholen en worden stappen gezet in verdere samenwerking binnen de Opleidingsschool. Ook worden er mooie stappen gezet met de Hogeschool Utrecht om betere begeleiding te bieden voor de zij-instromers. Zo blijven we als Opleidingsschool investeren in de docenten van de toekomst. De Opleidingsschool is een belangrijke kweekvijver voor aankomende, talentvolle docenten. Zo’n 85% van de dio’s heeft interesse in een baan bij ROC Midden Nederland. Belangrijke redenen die door dio's genoemd worden, zijn: ‘Goede sfeer, leuke collega's, goede begeleiding, aansprekende doelgroep en verschillende interessante afdelingen.' Bij de start van het schooljaar in september 2021 zijn er 32 her-indiensttreders aangenomen, de meesten hiervan zijn oud-dio's.  

Afgelopen schooljaar werden 45 zij-instromers opgeleid met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het behalen van hun bevoegdheid. Zij-instromers kregen de gelegenheid voor de start van de opleiding deel te nemen aan een begeleidingsgroep of een beeldcoachingstraject. Elke zij-instromer heeft een coach die wekelijks één uur tijd heeft voor  o.a. een lesbezoek of coachgesprek. In september 2020 is gestart met de opleiding voor de hybride professional om hen een stevige basis te geven in pedagogische en didactische vaardigheden. Tien collega’s namen deel aan het programma. Inmiddels hebben vrijwel alle deelnemers de opleiding succesvol afgerond en een aantal is doorgegaan voor het volledige PDG-traject. Hybride docenten vormen een belangrijke verbinding met de actuele beroepspraktijk. 

Binden van medewerkers

Om nieuwe collega’s welkom te heten binnen ROC Midden Nederland is een centraal inwerkprogramma gerealiseerd. Nieuwe collega’s nemen deel aan een (online) introductiebijeenkomst, ontvangen tien weken lang een nieuwsbrief over 'Werken bij ROC Midden Nederland' en hebben toegang tot een online leerlijn waarin informatie en trainingen die relevant zijn voor een goede start beschikbaar zijn. Daarnaast vindt er een inwerkprogramma op maat plaats binnen het college of de betreffende dienst waar iemand werkzaam is. Voor 15 leidinggevenden is centraal een inwerkprogramma georganiseerd. 

In het tweejarige inwerkprogramma 'Startbaan' participeerden zo’n 48 jonge docenten. Vanwege de coronamaatregelen was een groot deel van het traject online. Dit programma draagt bij aan een werkomgeving waarin talenten en behoeftes van nieuwe docenten worden gezien en gewaardeerd. Een recent afgestudeerde docent krijgt een dagdeel per week tijd om in te werken, deel te nemen aan Startbaan en voor professionalisering (lesbezoeken bij collega's, extra voorbereidingstijd etc.). Dit is essentieel voor een goede introductie in het werk en van onze organisatie. Werkbegeleiders krijgen per startende docent ongeveer één uur per week tijd om hen te begeleiden. Deze werkbegeleiders worden door de Opleidingsschool samen met de Hogeschool Utrecht getraind en gecertificeerd zodat iedere starter verzekerd is van een werkbegeleider of coach.