Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11. Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

2.250

  

2.250

 

Ministerie van OCW (schuld)

1.113

  

38

 

Crediteuren

5.298

  

4.258

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.316

  

4.752

 

Schulden ter zake pensioenen

2

  

6

 

Overige kortlopende schulden

-163

  

-26

 

Overlopende passiva

31.392

  

27.440

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

45.208

  

38.718

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.