Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kernpunten van bespreking

Besproken onderwerpen en de formele besluiten

In 2021 heeft de Raad van Toezicht (RvT) zes keer vergaderd met het College van Bestuur (CvB). In juni en in december 2021 hebben de ‘artikel 24-vergaderingen' (in het kader van de WOR) plaatsgevonden. Hierbij heeft het CvB de algemene stand van zaken in de organisatie toegelicht aan de ondernemingsraad (OR), in aanwezigheid van de RvT. In juli, oktober en december heeft de RvT gesproken met de Centrale Studentenraad (CSR) over actuele onderwerpen, besteding NPO-gelden, studentparticipatie, corona en de werving van twee nieuwe RvT-leden in 2022. Ook vonden er in 2021 diverse werkbezoeken plaats.

De RvT heeft in haar vergaderingen onderwerpen besproken die voortvloeien uit de statutaire taken of taken zoals bepaald in het bestuursreglement. Daarnaast zijn er ook diverse andere onderwerpen aangesneden. De voornaamste worden hier weergegeven en waar relevant is het standpunt van de RvT of haar advies opgenomen.

  • Over incidenten en de aanpak en gevolgen van de coronapandemie voor studenten en de organisatie is de RvT tijdig en adequaat geïnformeerd.

  • Met het CvB is gesproken over de strategie Succes 2020 en de kwaliteitsagenda. Er is stil gestaan bij de innovatieplannen en de strategische uitvoeringsagenda 2021

  • Met de accountant is over de jaarrekening gesproken. De accountant gaf aan dat de financiële positie er goed uitziet, ook bij een doorkijk naar de komende jaren. Zij hebben tevens geconstateerd dat de impact van de coronacrisis beperkt leek.

  • Met het CvB is gesproken over de 'Regeling Vermoeden Misstanden', het 'Beleid Ongewenst Gedrag' en de gedragscode.

  • Met een themasessie is aandacht besteed aan het onderwerp inclusieve school, de studentreis en de verschillende fasen rondom het instroomproces.

  • De Raad van Toezicht heeft de benchmarkrapportages 2019 en een deel van 2020 met het CvB besproken.

  • Er is frequent gesproken over de impact van corona, de versnelling die dit heeft teweeggebracht en de ontwikkelingen in de publieke en private markt wat betreft scholingsaanbod. Er is ook gesproken over de stappen die ROC Midden Nederland daarin wil zetten. De RvT volgt dit onderwerp met belangstelling en heeft het CvB geadviseerd daarbij duidelijk haar eigen positie te bepalen.

Formele besluiten

 • 17-02-2021

  • De RvT heeft de bezoldiging leden RvT vastgesteld (zie hierboven).

 • 21-04-2021

  • De RvT heeft geen formele besluiten genomen.

 • 16-06-2021

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1) tot verkoop van de locatie Magnesiumweg 4 Amersfoort in 2022.

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1b) het geïntegreerd jaardocument 2021, inclusief de jaarrekening van Stichting ROC Midden Nederland en de geconsolideerde jaarverslagen, inclusief de  jaarrekeningen van Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten B.V. 2021 en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland B.V. 2021 goed te keuren.

 • 22-09-2021

  • De RvT heeft een besluit genomen over het profiel voor twee nieuwe RvT-leden per 1 maart 2022 en over het wervingsproces.

 • 27-10-2021

  • De RvT heeft (conform statuten art. 8.1b) het Auditplan 2021 vastgesteld. De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1f) om de aangepaste statuten goed te keuren.

 • 15-12-2021

  • De RvT heeft besloten (conform statuten art. 8.1a) de begroting 2022 en de meerjarenbegroting  2022-2026 goed te keuren.