Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Deze post is als volgt te specificeren:

     

Kredietinstellingen

2.250

  

2.250

 

Ministerie van OCW

1.113

  

38

 

Crediteuren

5.298

  

4.258

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

5.316

  

4.752

 

Schulden terzake pensioenen

2

  

6

 

Overige kortlopende schulden

-163

  

-25

 

Overlopende passiva

31.391

  

27.440

 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

 

45.208

  

38.719

      

Belastingen en premies sociale verzekeringen

     

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

5.290

  

4.753

 

BTW

88

  

41

 

Overige

0

  

0

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

5.378

  

4.794

      

Overlopende passiva

     

Reservering vakantietoeslag

3.924

  

3.750

 

Vakantiedagen

1.611

  

1.299

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

7.406

  

7.802

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

11.542

  

9.647

 

Vooruitontvangen leerlinggelden

510

  

333

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.361

  

2.052

 

Overige overlopende passiva

5.038

  

2.557

 

Totaal overlopende passiva

 

31.391

  

27.440