Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7. Liquide middelen

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Banken

 

85.103

  

70.369

Kasmiddelen

 

2

  

2

Spaarrekeningen/deposito's

 

355

  

467

Totaal liquide middelen

 

85.460

  

70.838

De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.

Per 31 december 2021 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 84 miljoen positief.