Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Continuïteit

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Succes op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Bij ROC Midden Nederland is iedereen welkom. Wij leren onze studenten kennen en zorgen ervoor dat ze snel op de opleiding terechtkomen die bij hen past. We zorgen voor een omgeving waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we dagen ze uit het maximale uit hun studieperiode te halen.

Vanaf de eerste dag maken studenten kennis met de beroepspraktijk en worden ze uitgedaagd om zich met levensechte praktijkopdrachten voor te bereiden op hun toekomstige werk. Of ze bereiden zich voor op een succesvolle doorstroom. De arbeidsmarkt is continu in beweging. Beroepen waar wij nu voor opleiden, zullen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van disciplines. Daarom werken we aan een flexibel portfolio om aan te kunnen sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. We werken intensief samen met de beroepspraktijk zodat praktijkleren centraal staat en we ook voor werkenden met een ontwikkelvraag een flexibel aanbod kunnen ontwikkelen.

We gaan voor succes van al onze studenten, ook voor studenten die kwetsbaar zijn en dat extra steuntje in de rug nodig hebben om een diploma te halen en een passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voortdurende aandacht voor studentsucces en onderwijskwaliteit vraagt van onze medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, dat zij ruimte krijgen om persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen en meer passend onderwijzen vorm en inhoud te geven. Dit vraagt van onze organisatie dat we vitaal en wendbaar zijn en de beste docenten aan ons weten te binden. In de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er een grote noodzaak om dit nog verder te verbeteren. Daarin trekken we ook samen op. Samen met onze partners in de regio werken we samen om te komen tot een goed -en met het bedrijfsleven voor een toekomstbestendig(en duurzaam)- beroepsonderwijs.

Onze financiële kengetallen zijn op orde. Het streven is om steeds zoveel mogelijk middelen naar het onderwijs te laten vloeien en scherp te zijn op overheadkosten. Bij het uitgeven van onze middelen, stellen we onszelf continu de vragen: doen we de juiste dingen (effectiviteit) en doen we die ook goed (doelmatigheid)? Zo meten we onze inzet van middelen sterk af met de MBO-benchmark en leidt dat tot verdere aanscherpingen in de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren heeft dit beleid geleid tot verbetering van de financiële beheersing van middelen en risico’s en versterking van de reservepositie.

In 2021 is er met hulp van een externe adviseur een strategische notitie opgesteld, (mede) gericht op de inschatting van het benodigde weerstandsvermogen. Daarnaast is er ook een Treasury-notitie vervaardigd om inzicht te geven over de wijze waarop de beoogde investeringen
-in met name de huisvesting- in de komende jaren kunnen worden gefinancierd (inclusief de bijbehorende ratio’s). Er zijn scenario-analyses opgetekend waarin de grootste risico’s zijn geduid en de wijze waarop deze kunnen worden gemitigeerd. In vervolg daarop zijn de notities in een sessie met de FinCie van de Raad van Toezicht -in aanwezigheid van Deloitte- besproken en toegelicht.

De conclusie is dat op basis van de informatie in beide notities en de wijze waarop risico-en kwartaalrapportages worden aangeleverd, het College van Bestuur in voldoende mate geïnformeerd wordt en in staat wordt gesteld om eventuele risico’s te mitigeren. Voor nadere informatie over de financiële ratio’s wordt verwezen naar paragraaf Meerjarigbegroting en ratio's. Waardoor op verantwoorde wijze ruimte is ontstaan voor toekomstige investeringen in huisvesting en duurzaamheid. 

Onze investeringen in huisvesting zijn nooit een doel op zich, maar altijd bedoeld om een goede ontmoetingsplek en een adequate leeromgeving te creëren voor onze studenten. Daarnaast is het toekomstige huisvestingsbeleid afhankelijk van de studentengroei en het optimaliseren van het gebruik van het aantal vierkante meters. Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol. In 2021, maar ook in de komende jaren worden extra middelen ingezet voor flexibel en passend onderwijs en ook voor LLO. Ook wordt er geïnvesteerd in een nieuw Leerling Management Systeem (LMS).

In de allocatie van middelen werken we vanaf 2021 met 'een prijs per student' om de eenvoud van het model verder te bestendigen. We streven ernaar om zoveel mogelijk te sturen op personeelsbudgetten in plaats van op formatieve aantallen. Hierbij koppelen we onze middelen één-op-één aan onze strategische doelstellingen. Daarnaast zetten we in op een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van middelen met een positief exploitatieresultaat en een financieel gezond verantwoorde reservepositie.

Ontwikkeling formatie

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2021 waren gemiddeld 1.791 medewerkers en 1.455 FTE op basis van dienstverband
werkzaam bij ROC MN (2020: 1.422 FTE). Voor meer informatie zie je paragraaf Organisatiesucces.

Ontwikkelingen in studentenaantallen

Ontwikkeling aantal studenten

De impact van de coronacrisis op de studentenaantallen in de komende jaren is momenteel nog niet duidelijk. Met behulp van de inzet van NPO-middelen wordt getracht negatieve effecten zo goed mogelijk te beperken. Voornamelijk als gevolg van de krimp in de bevolking voorzien wij in de komende jaren een beperkte terugloop van studentenaantallen. Tegelijkertijd zien we de opkomst van LLO. Ook de impact daarvan op onze organisatie is ongewis. Zo zien wij in onderstaande ramingen toch een kleine terugloop op basis van de de meest actuele beschikbare informatie.

Meerjarige raming studentenaantallen

Het aantal studenten daalt in het schooljaar 2021-2022. Ook voor komende schooljaren wordt, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, rekening gehouden met een verdere afname van studentenaantallen. Ondanks deze daling wordt verwacht dat het relatieve marktaandeel van ROC Midden Nederland zal stijgen, aangezien de verwachte landelijke terugloop groter zal zijn.

Onderstaande tabel betreft de meervoudig gewogen studentenaantallen.

 

Historisch

Prognose

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

BOL

13.011

12.563

12.588

12.427

12.349

12.359

BBL

5.623

5.873

5.744

5.705

5.677

5.665

Totaal

18.634

18.436

18.332

18.132

18.026

18.024

Strategische huisvestingsplanning

De huisvesting is één van de waarborgen voor de continuïteit, de attractiviteit en het succes van ons onderwijs. Aan de hand van het Huisvestingsbeleidsplan 2016-2020 hebben we een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid gevoerd. In 2020 is dat afgerond. Om de continuïteit te waarborgen, is in 2020 de opvolger van de huisvestingsstrategie vastgesteld: het Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030. Met deze strategie garanderen wij passende huisvesting – zowel in omvang als in kwaliteit- nu en in de toekomst. Dit heeft in 2021 geleid tot een aantal huisvestingsprojecten.

In september 2021 opende het MAKE Center in Nieuwegein haar deuren: een supertechnologisch centrum voor opleiding en ontwikkeling van vakmensen in de maakindustrie. We hebben de hal gebouwd op het terrein van onze locatie Harmonielaan 2 in Nieuwegein, als onderdeel van de Tech Campus. Het MAKE Center is een samenwerkingsverband met OBM Midden Nederland, het opleidingsinstituut van de werkgevers in de metaalindustrie. Wij realiseerden de huisvesting en OBM zorgt voor state of the art machines in de sfeer van constructie, verspaning en machinebouw. Dit wordt dé plek waar studenten, docenten en vakmensen samenwerken en van elkaar leren. Elders op de Tech Campus, in locatie Structuurbaan 8, hebben we een heftruckhal gerealiseerd.

In Utrecht hebben we verder geïnvesteerd in de capaciteit van de huurlocatie Herculesplein, in stadion Galgenwaard. Na het realiseren van het Vitaliteitslab, hebben we de huisvesting van het Sport College uitgebreid. Ook hebben we  een 'overlooplocatie' gecreëerd voor het Welzijn College en het Gezondheidszorg College. De voorzieningen (waaronder de kantine) in het gebouw hebben we tenslotte verbeterd/uitgebreid. Verder hebben we de breakdancezaal in locatie Brandenburchdreef 20 van een update voorzien en hebben we op locatie Vondellaan 174 een aantal verbouwingen gedaan. Onder meer realiseerden we daar praktijklokalen voor het Gezondheidszorg College. In winkelcentrum Kanaleneiland hebben we, tegenover locatie Marco Pololaan 2, een pop-up store ingericht voor het Business & Administration College.

In Amersfoort hebben we de midlife update van locatie Disketteweg 10 voorbereid. Vooruitlopend op deze grote operatie, die voorzien is voor 2022/2023, hebben we de verlichting en de noodverlichting in de locatie vernieuwd. De dagelijkse praktijk stond voor onze huisvesting in 2021, naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden, sterk in het teken van de coronamaatregelen en het opheffen ervan. Het gebruik van de locaties werd eerst zeer beperkt, vervolgens onder strenge voorwaarden verruimd en later geheel vrijgegeven. Tegelijkertijd werd veel aandacht besteed aan de juiste ventilatie en het monitoren van het binnenklimaat.

Duurzaamheid

Onder duurzaamheid verstaan wij dat wij in ons huidige handelen rekening houden met de effecten daarvan ‘elders’ en ‘later’. Bij huisvesting gaat het daarbij met name om energiebesparing, energietransitie (beperken CO2-voetafdruk) en een duurzame exploitatie van de huisvesting.

Wij investeren in energiebesparing aan de hand van de verplichte ‘erkende maatregelen’, waarvan de overheid aanneemt dat ze zichzelf in vijf jaar tijd terugverdienen. De gemeente controleert ons en wij houden de gemeente actief op de hoogte. Nagenoeg alle erkende maatregelen die voor onze locaties van toepassing zijn, zijn inmiddels genomen of voor een onderhoudsmoment ingepland. Voor huurlocaties zijn wij wel nog afhankelijk van de actiebereidheid van de eigenaar. Voor wat betreft het overstappen op zo duurzaam mogelijke energiebronnen, hebben wij als bve-sector afgesproken om samen op te trekken in de uitwerking van het bekende Klimaatakkoord. De uitwerking heeft door de coronapandemie vertraging opgelopen. Eind 2021 is de opdracht verstrekt om een tool te ontwikkelen waarmee instellingen de energietransitie en de -te nemen- maatregelen kunnen monitoren, inplannen en doorrekenen. De testversie is in maart 2022 gedeeld met verschillende scholen, waaronder ROC Midden Nederland.

Ontwikkelingen rond contract- en derde geldstroomactiviteiten

Bedrijfsopleidingen positioneert ROC Midden Nederland in de opleidingsmarkt voor werkenden en Leven Lang Ontwikkelen. Door de activiteiten van Bedrijfsopleidingen worden docenten, studenten/deelnemers en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van Bedrijfsopleidingen is drieledig:

  • Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;

  • Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;

  • Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

Bedrijfsopleidingen is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirecteur. Backoffice Bedrijfsopleidingen zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging. De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door de jaarlijkse ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs) en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers.

De opleidingsmarkt bij bedrijven heeft in 2021 onder druk gestaan door coronamaatregelen. In het schooljaar 2020-2021 was sprake van een daling ten opzicht van het voorgaande schooljaar (minder 73 studenten). In het schooljaar 2021-2022 is de vraag weer aangetrokken (meer 145 studenten) .

Voor 2022 wordt geen significante stijging of daling voorzien.