Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: We dragen bij aan het welzijn van onze medewerkers

Het medewerkersonderzoek van oktober 2020 heeft geleid tot het predicaat 'Worldclass Workplace'. Uit de antwoorden blijkt dat veel collega’s zich gewaardeerd voelen voor het werk dat ze doen, dat de samenwerking met collega's hen energie geeft en dat ze trots zijn op ROC Midden Nederland. De focus op Studentsucces krijgt veel steun. De ruimte die medewerkers krijgen binnen hun werk en de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen, worden bijzonder gewaardeerd. 

De uitkomsten en inzichten uit het onderzoek zijn in de diverse teams besproken. Daarnaast zijn de resultaten gebruikt om de RIE (risico-inventarisatie en evaluatie) van onze locaties aan te vullen en de acties in het werkdrukplan aan te scherpen.  

Sterk in je werk blijven

Het werkdrukplan is ook dit jaar geactualiseerd en vastgesteld. Samen met de OR is daarop een actieplan opgesteld. Als organisatie willen we inzetten op duurzame ontwikkeling en werkplezier.  Dat doen we door activiteiten en faciliteiten aan te bieden die de werkdruk verminderen en het werkplezier verhogen. Op basis van de resultaten uit het preventief medisch onderzoek (pmo), het Medewerkersonderzoek en de ervaringen met Covid-19 (het thuiswerken en/of hybride werken) zijn er diverse acties ingezet en verwerkt in het werkdrukplan. De mogelijkheden voor zelfregulatie van medewerkers zijn een belangrijk aandachtspunt. Uit veel onderzoeken blijkt dat zelfregulatie bijdraagt aan stressreductie en dus plezier in het werk. De verwachting is dat het structureel mogelijk maken van thuiswerken daaraan bij kan dragen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs daaronder leidt.  

Het actieplan kent een indeling naar vier thema’s: vitaliteit en gezondheid, loopbaan en mobiliteit, leren en ontwikkelen en werk en organisatie. Deze vormen de rode draad in onze aanpak en communicatie naar medewerkers onder de noemer 'Sterk in je Werk'. Op intranet kunnen medewerkers de pagina 'Sterk in je Werk' raadplegen met informatie over faciliteiten om fit en vitaal te werken. Daarnaast krijgen alle medewerkers regelmatig een nieuwsbrief met tips om zowel fysiek als mentaal gezond en duurzaam inzetbaar te blijven, met thema’s als coaching, (online) trainingen, workshop financieel fit, gezond hybride werken et cetera. 

Kansen voor iedereen: participatiebanen

We willen een inclusieve werkgever zijn. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking ‘gewoon mee kunnen doen’. Het College van Bestuur heeft hoge prioriteit gegeven aan de uitvoering van de participatiewet. Na een enorme toename van deze groep binnen onze organisatie in 2020 is in het afgelopen jaar de samenwerking met directeuren en afdelingsmanagers geïntensiveerd. Dit om deze doelgroep een meer duurzame plek binnen onze organisatie te bieden. Ook hebben we gezien dat een aantal kandidaten door de werkervaring binnen ROC Midden Nederland een mooie uitdaging buiten de organisatie heeft gevonden. De werving en selectie voor participatiebanen gebeurt op basis van aangeleverde kandidaten die tot de doelgroep behoren via de werkgeverservicepunten, reïntegratiebedrijven of de vroegere SW-bedrijven in de regio. Eind 2021 zijn er 38 participanten, 36,69 wtf, aan het werk (1 wtf voor participatiebanen is 25,5 uur). Dit is een stijging van 4,68% ten opzichte van 2020. Wij blijven actief in het regionale netwerk dat zich inzet voor het realiseren van de banenafspraak om te zorgen dat het doel van 37,96 wtf wordt gehaald. Momenteel zitten we op 96,65% van het quotum.  

Positieve gezondheid en verzuim

Onze visie op verzuim is gebaseerd op inzichten uit de positieve gezondheid en duurzame ontwikkeling en richt zich op álle medewerkers. Positieve gezondheid gaat uit van het algeheel welbevinden van mensen. Naast fysieke gezondheid gaat het hierbij ook om veerkracht, energie en de betekenis die je aan je leven kunt geven. In de komende jaren zetten we deze ontwikkeling door, gericht op preventie van verzuim en inzetbaarheid nu en in de toekomst. Dit sluit aan bij ons programma 'Sterk in je Werk'.  

Bovenstaande vertaalt zich ook door in onze wijze van verzuimbegeleiding. In het geval een medewerker verzuimt, hebben we het niet over ziekteoorzaken maar over mogelijkheden voor werkhervatting. Voor het management is de training 'Gedrag en verzuim' (gekoppeld aan positieve gezondheid) van start gegaan, gericht op preventie van verzuim en inzetbaarheid. Het is essentieel dat leidinggevenden in gesprek blijven met hun team en individuele medewerkers over werkdruk, emotionele belasting en werkplezier, zodat zij samen steeds de best passende afspraken kunnen maken. Sinds september 2021 is dpo2 onze ARBO-dienstverlener: dpo2 sluit aan op deze visie.  

Verzuimpercentage

2018

2019

2020

2021

kort verzuim < 2 weken

1,3

1,1

0,7

0,7

Middellang verzuim (2-6 wk)

0,8

0,9

0,6

0,8

Lang verzuim (6 wk-12 mnd)

2,3

3,0

3,4

2,7

Langer dan een jaar

0,7

0,7

0,8

1,0

Totaal

5,0

5,6

5,5

5,2

Na het eerste coronajaar (2020) waarin het verzuim qua percentage en meldingsfrequentie relatief laag was, steeg het verzuim in 2021 na de zomer sterk. Ook is het reguliere seizoenpatroon -met een afname van verzuim tot de zomer en een sterke toename van het verzuim vanaf augustus- in 2021 zichtbaar en vergelijkbaar met de jaren voor 2020. De toename van het verzuim (met name van 3 tot 6 maanden in het laatste kwartaal) is geheel in lijn met de landelijke- en branchetrend en zou verklaard kunnen worden door een toename van medewerkers met een (nieuwe) coronabesmetting en medewerkers die langduriger kampen (>12 weken) met klachten die samenhangen met een eerdere besmetting (long-covid). Door een afname van verzuim langer dan een jaar blijft het totale verzuimpercentage relatief gemiddeld (afgezet tegen de jaren voor 2020). Hoewel niet zichtbaar in de cijfers behoeft het welzijn van onze medewerkers continue aandacht. Naast cijfers luisteren we immers ook naar signalen vanuit het management en docenten over de ervaren werkdruk. 

Gedragscode

In juli 2021 is de gedragscode van ROC Midden Nederlands vastgesteld. ROC Midden Nederland heeft een open en transparante bedrijfscultuur. In de praktijk kan een medewerker echter voor lastige dilemma's komen te staan waarbij de integriteit van de organisatie in het geding kan komen. Hiervoor is de gedragscode ontwikkeld. Deze biedt handvatten voor dat soort situaties. 

In 2021 is gewerkt aan een online training om medewerkers vertrouwd te maken met de gedragscode. De training is beschikbaar met ingang van 2022. Elke medewerker van ROC MN ontvangt in 2022 een uitnodiging om deze training te volgen. Ook wordt iedereen aan het denken gezet aan de hand van integriteitsvraagstukken. Deze training maakt onderdeel uit van een implementatieplan rondom de gedragscode.