Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2021

Regioprogramma VSV Utrecht

In het kader van het regionaal programma 'SchoolWerkt 2020-2024' in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners subsidie ontvangen.
Met deze subsidie werken we samen met andere mbo’s, vo’s en gemeenten aan een optimale overstap van vo-mbo, zorg in en om de school en aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren in een kwetsbare positie.

De eindverantwoording van de VSV-subsidie van de gemeente Utrecht voor de jaren 2021 en 2022 vindt, conform subsidievoorwaarden uit de afgegeven beschikking, plaats vóór 1 juli 2023. Deze verantwoording bestaat uit een inhoudelijk verslag en de financiële eindafrekening

De overstap
Voor jongeren is de overstap van vmbo naar mbo soms groot en goede begeleiding en monitoring van hun loopbaanontwikkeling is essentieel. Met deze programmalijn werken we aan een goede, voorwaardelijke samenwerking tussen vo/vso en mbo en leerplicht zodat schooluitval wordt voorkomen. Door het uitbreiden van de infrastructuur en de inzet van een aantal digitale modules hebben we alle leerlingen in beeld en kunnen we interveniëren waar nodig. Voor deelnemers met een verhoogd uitvalrisico bij de overstap naar een vervolgopleiding is er een extra begeleidingsmogelijkheid met de inzet van zogenaamde Overstapcoaches. Deze coaches bieden aanvullende begeleiding, zowel op school als daarbuiten. Ook in periodes dat de school niet bereikbaar is, zoals tijdens schoolvakanties. In 2021 zijn de coachingstrajecten uitgevoerd conform planning.

Steun waar nodig
Hulpvragen zijn van invloed op het gedrag op school en het vermogen om onderwijs te volgen. Met deze programmalijn verlagen we de drempel naar hulp en zetten zo snel mogelijk passende ondersteuning in. Door de 'plusvoorziening OPDC', de maatwerktrajecten in het mbo, de coaching informeel en formeel en de kernpartneraanpak in 2021 te continueren helpen we jongeren met de steun die nodig is. Daarnaast is in 2021 het expertisecentrum ‘Steun waar nodig’ gecreëerd, waarin we de kennis en kunde van kernpartners bundelen en nieuwe initiatieven uitwerken op het gebied van doorlopende studentondersteuning.

Financiële verantwoording

De tabel volgt hierna. Bij de beschikking 'De Overstap' is er een overschrijding van de kosten van € 62.665,-. Deze overrealisatie ontstaat doordat de facturatie van de digitale systeemkosten niet gelijk loopt met het kalenderjaar. In 2022 zal het resultaat op de Overstap in lijn zijn met het totaal toegekende budget. Bij de beschikking 'Begeleiding expertisecentrum steun waar nodig' is er sprake van minder kosten dan begroot vanwege de naweeën van de coronapandemie en personele wisselingen. Het budget van € 108.551,- wordt daarom doorgeschoven naar 2022.