Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerde balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2021

 

31/12/2020

Vaste Activa

 

 

Immateriele vaste activa

5.1

 

0

  

0

Materiële vaste activa

5.2

 

91.252

  

94.197

Totaal vaste activa

  

91.252

  

94.197

       

Vlottende activa

      

Vorderingen

6

 

5.109

  

3.109

Liquide middelen

7

 

85.460

  

70.838

Totaal vlottende activa

  

90.569

  

73.947

Totaal activa

  

181.821

  

168.144

PASSIVA

     

X € 1.000

 

Ref.

31/12/2021

 

31/12/2020

  

 

Groepsvermogen

8

 

99.299

  

89.116

       

Voorzieningen

9

 

8.936

  

9.420

       

Langlopende schulden

10

 

28.378

  

30.890

       

Kortlopende schulden en overlopende passiva

11

 

45.208

  

38.718

       

Totaal passiva

  

181.821

  

168.144

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

   

X € 1.000

  

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

Ref.

 

 

Baten

         

Rijksbijdragen OCW

14.1

171.051

  

158.259

  

156.116

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

14.2

1.722

  

1.673

  

2.587

 

Cursus- en examengelden

14.3

1.618

  

1.106

  

2.807

 

Werk in opdracht van derden

14.4

2.199

  

2.486

  

2.114

 

Overige baten

14.5

4.999

  

2.113

  

4.637

 

Totaal Baten

  

181.589

  

165.638

  

168.261

          

Lasten

         

Personele lasten

14.6

132.350

  

124.581

  

125.041

 

Afschrijvingen

14.7

9.951

  

11.234

  

9.527

 

Huisvestingslasten

14.8

10.606

  

10.271

  

11.157

 

Overige instellingslasten

14.9

18.179

  

18.912

  

17.076

 

Totaal Lasten

  

171.086

  

164.999

  

162.801

Saldo baten en lasten

  

10.503

  

639

  

5.460

Saldo financiële baten en lasten

14.10

 

-319

  

-639

  

-415

Resultaat

  

10.184

  

0

  

5.045

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

     

X € 1.000

 

Ref.

2021

 

2020

  

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

      

Resultaat (saldo baten en lasten excl. verkoop)

  

10.503

  

5.460

Verkoop resultaat

  

0

  

0

Aanpassingen voor:

      

Afschrijvingen

5.1 en 5.2

9.951

  

9.527

 

Mutaties voorzieningen

9

-484

  

-559

 
   

9.467

  

8.968

Verandering in vlottende middelen:

      

Vorderingen

6

-2.000

  

1.421

 

Schulden

11

6.489

  

7.032

 
   

4.489

  

8.453

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

24.459

  

22.881

       

Financiële baten

14.10

266

  

250

 

Financiële lasten

14.10

585

  

665

 
   

-319

  

-415

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

  

24.140

  

22.466

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

      

Investeringen materiële vaste activa

5.2

-7.062

  

-13.594

 

Desinvesteringen materiële vaste activa

5.2

56

  

68

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-7.006

  

-13.526

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

10

     

Opname langlopende lening

 

0

  

10.000

 

Overige langlopende schulden

 

-262

  

97

 

Aflossing langlopende schulden

 

-2.250

  

-2.250

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-2.512

  

7.847

Totale kasstroom

  

14.621

  

16.788

HET VERLOOP VAN DE GELDMIDDELEN IS ALS VOLGT:

   

X € 1.000

  

2021

 

2020

  

 

Stand per 1 januari

7

70.839

 

54.051

Mutatie boekjaar

7

14.621

 

16.788

Stand per 31 december

 

85.460

 

70.839