Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

21.1 Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

21.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.

21.3 Financiële vaste activa

In 2020 is de registratie van de B.V.'s Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie.