Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Conclusies ten behoeve van “Helderheid”.

In het Onderwijsaccountantsprotocol OCW staat dat de instellingsaccountant moet vaststellen dat aan 'de in de Helderheidsnotitie opgenomen verslaggevingseisen' is voldaan. In een bijlage bij het jaarverslag rapporteert ROC Midden Nederland over de thema’s van het document ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, 2004’ (hierna kortweg Helderheid genoemd).

De afdeling Compliance verzamelt de hiervoor benodigde gegevens bij de ondersteunende diensten en onderwijscolleges. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen.

Wat is er onderzocht

De notitie Helderheid is opgebouwd uit zeven thema’s. De accountant moet vaststellen of ROC Midden Nederland voldoet aan de eisen aan alle Helderheidsthema’s. In dit onderzoek is per thema nagegaan of -en in welke mate- ROC Midden Nederland zich conformeert aan de eisen van de notitie. Per thema heeft de afdeling Compliance de passende informatie opgevraagd bij uiteenlopende organisatieonderdelen.

Bevindingen

Thema 1: Uitbesteding:
Dit thema betreft het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere, al dan niet-bekostigde, organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Het gaat daarbij om:
• samenwerking door een bekostigde instelling met een commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de commerciële organisatie;
• samenwerking door een bekostigde instelling met een niet-commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de niet-commerciële organisatie.

Verantwoording
In 2021 heeft ROC Midden Nederland samengewerkt -zoals als zodanig in Helderheid omschreven- met de volgende commerciële organisaties:
• Amice Opleidingscentrum te Barneveld;
• Bink kinderopvang;
• Bouwmensen te Nieuwegein en Amersfoort;
• Centrum voor Bedrijfstrainingen (CBT) bv juncto HPFP bv te Arnhem;
• OpleidingsBedrijf Metaal te Nieuwegein;
• MAKE Center te Nieuwegein;
• EURObizz Academy te Den Haag;
• Future Proof te Utrecht;
• Ocaro College bv te Eerbeek;
• School voor Antroposofische Kinderopvang;
• Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren Noorden des Lands te Groningen (STUC Noord-Nederland, werk en leren);
• Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijven (VOC) te Nieuwegein;
• Stichting voor Dakvakmanschap Tectum te Nieuwegein;
• Syndle bv te Prinsenbeek;
• Vakschool Zorgwacht Utrecht bv te Utrecht;
• Vapro bv te Zoetermeer;
• Triangular Group Academy te Heerle.

Samenwerking met niet-commerciële organisaties
• Ministerie van Defensie
Samenwerking VO/BVE
Op peildatum 1 oktober 2021 zijn er in het schooljaar 2021/2022 door VO-scholen 305 leerlingen uitbesteed aan het VAVO Lyceum van ROC Midden Nederland. Deze leerlingen staan nog ingeschreven bij hun VO-school. Op basis van een contract met en tegen een vergoeding door de VO-school, leidt ROC Midden Nederland deze leerlingen op. Ten opzichte van 1 oktober 2020 is dat een toename van 70%.

M.i.v. verslagjaar 2021 vervalt het thema 2 ‘Investeren van publieke middelen in private activiteiten’. Hierover wordt in het vervolg separaat in het jaarverslag gerapporteerd. (zij bijlage Conclusies ten behoeve van “Helderheid”)

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen
ROC Midden Nederland kan studenten vrijstellingen verlenen op basis van eerder behaalde toetsen of examens of op basis van werkervaring of buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden. Het vrijstellingenbeleid heeft niet de bedoeling af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd.

Thema 4: les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Het is niet toegestaan dat vanuit de rijksbijdrage (indirect) door de instelling het les- (bij een bol-inschrijving) of wettelijk verplicht cursusgeld (bbl-inschrijving) voor de deelnemer wordt betaald.
Verantwoording
ROC Midden Nederland betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit doet het ook niet via het Stichting Van Beuningenfonds (een fonds dat als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken). Facturen worden naar de student zelf verstuurd, of naar degene die door de student is gemachtigd.

Thema 5: in- en uitschrijving
Bij de in- en uitschrijving van studenten doen zich verschillende situaties voor:
• uitschrijving van studenten kort na de teldatum of;
• inschrijving van studenten in een gecombineerd traject educatie en beroepsopleiding.
Verantwoording
Uitstroom vlak na de peildatum. In ‘Helderheid’ wordt geen exacte definitie gegeven.

Diploma hoogste niveau

1 okt – 1 nov

1 nov – 1 dec

1 dec – 1 jan

Totaal

1

3

10

7

20

2

12

51

28

91

3

55

23

34

112

4

11

56

64

131

Geen

31

147

152

330

Eindtotaal

112

287

285

684

Hieronder vermeldt ROC Midden Nederland hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de drie maanden na de peildatum 1 oktober 2021 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC Midden Nederland.

Gecombineerde trajecten educatie met beroepsonderwijs
De gecombineerde trajecten educatie-beroepsopleiding beogen beide trajecten te versterken. ROC Midden Nederland hanteert een kostprijsmodel waarmee verantwoord kan worden waar de extra gelden aan worden besteed, terwijl de beroepsopleiding daarnaast aan alle daartoe gestelde vereisten blijft voldoen.

Gestart in november 2020

0

Gestart in januari 2021

38

Gestart in april 2021

0

Gestart in september 2021

71

Totaal

109

Thema 6: de deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij werd ingeschreven (Omzwaaiers)
Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid: 'Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens het schooljaar'.
Verantwoording
Omzwaai beroepsopleidingen 1 juni 2021 versus 1 oktober 2020:

Naar een andere Crebo

 

Gelijk kwalificatieniveau

135

Hoger kwalificatieniveau

19

Lager kwalificatieniveau

65

Eindtotaal

219

  

Naar een andere leerweg

 

Van BBL naar BOL-VT

11

Van BOL-VT naar BBL

29

Eindtotaal

40

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: 'Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde – een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor eigen personeel'.
Verantwoording
ROC Midden Nederland heeft in 2021 geen maatwerk i.h.k.v. bekostigd onderwijs verzorgd.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland
Helderheid geeft aan dat alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland wordt verzorgd voor bekostiging in aanmerking komt. Buitenlandse deelnemers mogen worden ingeschreven als zij hier rechtmatig verblijven.
Verantwoording
ROC Midden Nederland verzorgt geen onderwijs in het buitenland.
Van de bekostigde mbo-inschrijvingen op 1 oktober 2021 waren er 1.476 studenten (8,0%) met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hiervan:
- 102 de nationaliteit van één van de EER-landen,
- 1.273 de nationaliteit van een niet-EER-land,
- 56 studenten zijn Staatloos en
- van 45 studenten is de nationaliteit “Onbekend’.
Of de deelnemers met een niet-Nederlandse nationaliteit rechtmatig in Nederland verblijven en ook anderszins voldoen aan de wettelijke voorwaarden wordt getoetst in de bekostigingscontrole 2022.

Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Bevindingen thema 2:

Uit Helderheid: “Hieronder vallen de situaties waarin de rijksbijdrage wordt ingezet in een privaatrechtelijke rechtspersoon of waarin publieke middelen worden geïnvesteerd in private activiteiten die niet behoren tot de kerntaak van de instelling.”

Voorbeelden die in Helderheid worden genoemd zijn:

  • investeringen die zijn verricht met de rijksbijdrage in contractstichtingen;

  • risicovolle financieringen met de rijksbijdrage;

  • investeringen in private activiteiten, zoals voorzieningen voor deelnemers (sportzaal).

“(…) In principe is investeren van publieke middelen in private activiteiten toegestaan. Maar het is nodig de condities 'waaronder dat kan' te expliciteren en te zorgen voor optimale transparantie. (…) Het is toegestaan als daarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het realiseren van de doelstellingen van het beroepsonderwijs."

Aan de wettelijke waarborgen (kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid) die zijn gecreëerd rond het onderwijs moet onverkort te allen tijden worden voldaan.“

Verantwoording

ROC Midden Nederland gebruikte in het verslagjaar 2021 geen bekostiging voor investeringen in private activiteiten.