Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording externe subsidies Gemeente Utrecht

Financiële verantwoording Programmamiddelen Sterk Utrechts MBO

In 2020 hebben de vier samenwerkende mbo-instellingen MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, GLU en Nimeto subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht in het kader van het Uitvoeringsplan 2020-2022 Sterk Utrechts MBO. De activiteiten die zijn uitgevoerd in de periode 15 mei 2020 tot en met 31 augustus 2021 hebben bijgedragen aan de beweging om het mbo in Utrecht in de schijnwerpers te zetten en de mbo-talenten de mogelijkheid te bieden zich optimaal te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst.
Inhoudelijke verantwoording is reeds naar de Gemeente Utrecht verzonden. Verantwoording beschrijft per activiteit wat de doelstellingen zijn, welke aanpak is gekozen, wat de resultaten zijn en op welke wijze vervolg wordt gegeven.

De coronamaatregelen hebben helaas ook impact gehad op een deel van de -in het plan beschreven- activiteiten. Toch kijken we terug op een succesvolle samenwerking en uitvoering van de plannen en de behaalde resultaten.

Financiële verantwoording Programmamiddelen Sterk Utrechts MBO

Projectperiode

15-05-2020 tm 31-08-2021

Beschikking:

dossiernummer: 7552817

toegekend
subsidiebedrag

datum: 07-07-2020

€ 455.000

Financiering:

 

Subsidie "Utrecht Leert"

€ 455.000

  

Programma-activiteiten

Kostenrealisatie

Ambitielijn 1; Ontwikkeling en lanceren campagne Utrecht MBO

€ 116.125

Ambitielijn 2; Bemensen coordinatiepunt, aqquisitie mentoren, Netwerkbijeenkomsten, Training mentoren en mentees

€ 42.792

Ambitielijn 4; Versnelling ZorgTech (ROCMN)

€ 36.960

Ambitielijn 4; Optimalisatie organisatievorm structurele samenwerking bedrijfsleven

€ 19.239

Ambitielijn 4; Onderzoek signing naar wayfinding

€ 15.635

Ambitielijn 4; Onderzoek vastgoed naar smart vastgoedadviseur

€ 15.600

Ambitielijn 4; Verkenning wikgericht leren en werken zorg

€ 36.753

Ambitielijn 4; Bijeenkomsten beroepskolom

€ 5.243

Ambitielijn 4; BDF Leerlijn en gepersonaliseerd leren

€ 42.484

Ambitielijn 4; Ontwikkelen keuzedeel Data Centre Engineer

€ 15.000

Ambitielijn 4; App begeleiding BOL/BBL

€ 10.000

Ambitielijn 4; Verkenning leerbedrijs ICT

€ 7.000

Ambitielijn 4; Onderzoek BBL 4 Softwareontwikkelaar of mediavormgeven

€ 28.021

Ambitielijn 4; Matchin zij-instromers/zittende werknemers zorg

€ 5.000

Ambitielijn 4; Future care lab doorontwikkeling

€ 10.000

Totale kosten:

€ 405.852

    
    

Verdeling gemaakte kosten / inzet subsidie per partner

2020

2021

Totaal

ROC MN

€ 42.351

€ 193.526

€ 235.878

MBO Utrecht

€ 23.375

€ 62.862

€ 86.237

Nimeto

€ 7.700

€ 26.055

€ 33.755

GLU

€ 31.793

€ 18.190

€ 49.983

Totaal

€ 105.219

€ 300.633

€ 405.852

Ambitielijn 1 Podium voor het Utrecht

Voor ambitielijn 1 hebben we de volgende doelstellingen gedefinieerd:
• Met een bewustwordingscampagne de mbo’er en zijn/haar werk letterlijk zichtbaar maken: offline en online. Laten zien wat hun bijdrage aan de samenleving/stad is;
• Met de expositie in het Stadskantoor de mbo’ers een gezicht geven d.m.v. persoonlijke portretten;
• Meer mbo-studenten koppelen aan stadsbrede evenementen en daarmee ook hun zichtbaarheid en relevantie vergroten.

Behaalde resultaten/successen
Ondanks de coronapandemie die een en ander heeft vertraagd, hebben we de volgende resultaten behaald:
• Een trademark ontwikkeld voor het Utrechtse mbo: Mede mogelijk gemaakt door de Utrechtse mbo’er;
• Start van de campagne met het openen van de eerste ‘mbo-straat’ in Nederland door wethouder Klaas Verschuure en studenten. Hiervoor was veel media-aandacht;
• Een online campagnestijl ontwikkeld met korte portretten van mbo’ers in de mbo-straat. De online campagne heeft geleid tot:
-Ruim 1.4 miljoen impressies. Dat betekent dat we 1,4 miljoen keer op een scherm te zien zijn geweest;
-Ruim 343.000 thruplays gerealiseerd. Daarmee kunnen we er vanuit gaan dat onze boodschap 343.000 keer is overgekomen;
-Het thruplay% ligt een stuk hoger dan ingeschat (23,47% versus 10%). Ruim 272.000 mensen hebben de campagnevideo van de mbo-straat op YouTube uitgekeken;
• Tijdens de coronapandemie zijn diverse activiteiten door studenten van de vier mbo-instellingen georganiseerd, die hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van het mbo. Voorbeelden:
-Studenten van ROC Midden Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort zijn ingezet bij het vaccineren van inwoners;
-Studenten van de Herman Brood Academie (MBO Utrecht) hebben Clickt ontwikkeld, een online platform dat studenten een extra podium biedt én dat de kweekvijver van talent van de Herman Brood Academie toegankelijk maakt voor een groot publiek. Het platform is een mooi voorbeeld van alternatief onderwijs in coronatijd;
-Studenten Creatief DTP'er (Desk Top Publisher) van het Grafisch Lyceum Utrecht werkten mee aan het project 'Wat je geeft krijg je terug'. In dit project werd een website gemaakt en kaartjes ontworpen die gratis verzonden konden worden naar iemand die het verdient;
-UtrechtDownUnder: kunsttentoonstelling van Utrechtse kunstenaars in de oude bibliotheek op de Oudegracht. Studenten van Nimeto waren hier vanaf de basis tot de laatste fase bij betrokken.

Ambitielijn 2 Gelijke kansen in het onderwijs

Ambitielijn 2 zet in op het bieden van een extra impuls aan de belangrijke maatschappelijke opgave van het mbo om jongeren een maximale kans op ontplooiing te bieden. Met name de groep van Entree en niveau-2-studenten is geholpen met extra ondersteuning, gericht op het behalen van een diploma en perspectief op een passende plaats op de arbeidsmarkt. In het mentorprogramma is echter ook ruimte om niveau 3 en 4 studenten te koppelen aan een mentor. Per mbo wordt besloten welke studenten gebruik kunnen maken van een mentor. Het streven is om met het mentoringprogramma 150 studenten te bereiken voor de gehele periode van het project van januari 2021 tot juli 2023. Met het mentoringprogramma hebben we een extra vorm van begeleiding voor mbo studenten van niveau 1 t/m 4 door mentoren uit het bedrijfsleven voor hen beschikbaar te stellen.

Ambitielijn 3 Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Ambitielijn 3 richt zich op meer aandacht voor stagediscriminatie. De uitvoering heeft plaatsgevonden onder de regie en met financiële middelen van de Gemeente Utrecht. De verantwoording hierover valt daarmee buiten dit document.

Ambitielijn 4 Voorbereid op de toekomst

Doel van alle activiteiten binnen deze ambitielijn was het versterken van de aansluiting op de (regionale) arbeidsmarkt. De activiteiten komen voort uit bestaande samenwerkingsrelaties met bedrijven of bedrijvenkringen en zijn verdeeld over de -in het MBO Uitvoeringsplan genoemde- focuspunten:
1. Instroom en behoud;
2. Leven Lang Ontwikkelen;
3. Innovatiekracht door co-creatie.
We maakten bij de activiteiten binnen deze ambitielijn onderscheid tussen uitvoering en onderzoek.

Financiële verantwoording Utrecht Leert Aanpak Lerarentekort 2020-2021

De subsidie genaamd ‘Utrecht Leert’ is toegekend vanaf eind december 2020 tot en met 1 september 2022 voor activiteiten rond meer goede leraren en toekomstbestendig onderwijs. Conform afspraak is de uitbreiding van de rol van schoolopleider voortgezet en zijn er diverse activiteiten georganiseerd en programma’s ontwikkeld, o.a. gericht op de PDG-begeleiding en de startende docenten.

Vanwege corona zijn een aantal activiteiten in aangepaste vorm doorgegaan en konden de grootschalige trainingen en congressen niet doorgaan. Daarnaast zijn er diverse trainingen intern verzorgd samen met de Hogeschool Utrecht. Dit heeft geresulteerd in een kostenbesparing ten opzichte van de begrote kosten.

Financiële verantwoording Samenwerken aan Vitaliteit en Positieve Gezondheid (Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt)

In het kader van het Mismatchfonds Arbeidsmarkt is op 10 april 2020 door de gemeente Utrecht een subsidie toegekend voor het 'project Samenwerken aan Vitaliteit en Positieve Gezondheid'. Met de gemeente Utrecht is de afspraak dat de gemeentelijke subsidies verantwoord worden in het jaarverslag.  De uitgebreide eindrapportage wordt voor 31 mei 2022 aan de gemeente Utrecht gestuurd.

Financiële verantwoording Samenwerken aan Vitaliteit en Positieve Gezondheid

De subsidieregeling “Het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt"
dossiernummer 7326110

Toegekende subsidie Gemeente Utrecht, maximaal € 290.889,--

Financiële verantwoording Samenwerken aan Vitaliteit en Positieve Gezondheid

 

Totaal budget 2020-2021

Kostenrealisatie 2020-2021

Totaal/verschil max

Programma-activiteiten

   

Vitaliteitslab

€ 642.840

€ 724.512

€ -81.672

Mobiel vitaliteitslab

€ 99.050

€ 104.967

€ -5.917

Vitaliteitshubs

€ -

€ -

€ -

Certificering docenten

€ 23.840

€ 22.912

€ 928

Ontwikkelen onderwijsprogramma

€ 107.300

€ 113.491

€ -6.191

Practoraat positieve gezondheid

€ 96.600

€ 88.834

€ 7.766

TOTAAL

€ 969.630

€ 1.054.716

€ -85.086

De totale uitgaven voor het project zijn vooraf geraamd op €969.630,--.  Het totaal van de gerealiseerde uitgaven bedraagt  €1.054.716,--.  De subsidie bedraagt maximaal 30% van de geraamde uitgaven, zijnde €290.889,--.

Samenvatting van de inhoudelijke realisatie van vijf interventies:

Vitaliteitslab

Het doorbraakteam heeft ervoor gezorgd dat het Vitaliteitslab in oktober 2020 is geopend. Veel klassen en partners hebben het lab bezocht en maakten kennis met Positieve Gezondheid. Het Future Care Lab heeft Positieve Gezondheid geïntegreerd in de lesprogramma's. Er zijn Energy Walks ontwikkeld in Kanaleneiland en bij stadion Galgenwaard, er is een keuzedeel ontwikkeld ‘Positieve Gezondheid in de Praktijk’ en vijf andere ROC's werken met ons samen op dit keuzedeel. Het bezoek wordt via een lessenreeks voorbereid en afgerond. In 2020 is het Vitaliteitslab opgeleverd conform planning.

Mobiel vitaliteitslab

In samenwerking met een trainingsbureau en een ICT-bedrijf hebben we het Mobiele Vitaliteitslab ontwikkeld. Door corona hebben we helaas het mobiele lab nog niet genoeg kunnen testen. Er wordt echter in sterk toenemende mate gebruik gemaakt van het mobiele lab. Hierdoor ervaren steeds meer studenten ‘levensecht’ onderwijs door activiteiten te organiseren in de wijken en dragen we bij aan 'Gezond Stedelijk Leven'. Het Mobiele Vitaliteitslab zorgt voor een automatische verbinding met het werkveld. De vraag komt namelijk vanuit het werkveld en de partners, waardoor er een steeds beter beeld ontstaat wat de behoefte is van het werkveld. Wegens succes zijn er een tweede en derde lab aangeschaft voor de locaties Vondellaan en Amersfoort. In 2020 is het Mobiele Vitaliteitslab opgeleverd conform planning.

Certificering Docenten

Sinds de start van het project Mismatch zijn 25 docenten getraind in de Basismodule Positieve Gezondheid en hebben 10 docenten de Train de Trainer gevolgd. Op dit moment biedt de ROC Academie meerdere verdiepingscursussen aan om het gedachtegoed verder te implementeren binnen de organisatie. In 2020 zijn de certificeringen van de docenten uitgevoerd conform planning.

Ontwikkelen onderwijsprogramma

De drie onderdelen (Vitaliteitslab, het Future Care Lab en wijkgerichte activiteiten) zijn met elkaar verbonden. Het brede concept van gezondheid, Positieve Gezondheid (IPH), is hierbij het vliegwiel. Dit hebben we verwerkt in verschillende programma’s, te weten in de 'module Vitaal Burgerschap' en het 'keuzedeel Werken met Positieve Gezondheid in de Praktijk' in zowel een fysieke als een blended module. In samenwerking met de verschillende ambassadeurs zijn de onderwijsprogramma’s geïmplementeerd in de organisatie. In 2021 is de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s uitgevoerd conform planning.

Practoraat/onderzoekslijn Positieve Gezondheid

De onderzoekslijn is opgezet t.b.v. de interventies. Het Keuzedeel én het Vitaliteitslab wordt in samenwerking met de onderzoekster van het ROC geëvalueerd. De  Probe-kit is ontwikkeld en onlangs zijn de eerste resultaten gepresenteerd. In 2021 is de 'onderzoekslijn Positieve Gezondheid' uitgevoerd conform planning.