Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Trends in personele cijfers

Optimale formatie samenstelling

Strategische personeelsplanning (SPP) gebruiken we als een hulpmiddel om de formatie te analyseren, te plannen en te monitoren. Hierbij houden we rekening met interne en externe ontwikkelingen. SPP helpt ons om kwalitatieve en kwantitatieve doelen te formuleren en te realiseren. Denk aan een evenwichtige samenstelling van het team, de gewenste functiemix, een veranderende vraag vanuit de branche, fluctuaties in het aantal studenten en onderwijsinnovatie. 

De acties die volgen uit strategische personeelsplanning zijn gericht op het aantrekken, ontwikkelen, benutten en behouden van medewerkers. Er worden bijvoorbeeld afspraken met medewerkers over professionalisering en loopbaanstappen zoals promoties aan gekoppeld. De salarismixmiddelen worden ingezet om de optimale samenstelling en mix van functies in iedere team te realiseren. Omdat een samenspel van factoren de gewenste formatie beïnvloedt, vindt verandering in de functiemix geleidelijk plaats. We willen bijvoorbeeld meer promoties naar LC realiseren binnen de onderwijsteams. Overall zijn er de afgelopen tien jaar ongeveer 500 promoties gerealiseerd. Ook al neemt het aantal promoties feitelijk toe, relatief stijgt het percentage minder snel. Dat percentage wordt onder andere beïnvloed door de toenemende uitstroom van oudere medewerkers. Ook het streven naar verjonging en meer diversiteit is van invloed op het percentage. Huidige en toekomstige vacatures zullen vaker door jonge docenten en afgestudeerde DIO's in een LB-schaal ingevuld worden. Hierdoor veranderen de verhoudingen in de functiemix niet met grote sprongen. 

Formatie LB LC LD verhouding

 

2018

2019

2020

2021

Functie

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Fte

%

LB

390,8

47,8

420,5

50,8

407,2

47,8

401,5

46,9

LC

357,7

43,7

338,1

40,8

376,8

44,2

394,6

46,1

LD

69,3

8,5

69,9

8,4

68,2

8,0

59,3

6,9

 

817,8

 

828,5

 

852,3

 

855,4

 

Om te stimuleren dat het aantal promoties van LB naar LC blijft toenemen, is er een op maat gemaakt programma gerealiseerd voor docenten van ROC Midden Nederland, gericht op doorstroom naar een LC- functie. Het leertraject sluit inhoudelijk en kwalitatief aan bij de strategie gericht op Studentsucces. Dit programma is post-HBO geaccrediteerd en is, makkelijker dan een master, te combineren met het werk als docent. De eerste twee groepen zijn inmiddels gestart en een volgende groep begint in september van 2022. Elke groep bevat gemiddeld rond de 25 deelnemers. 

De formatie is toegenomen in 2021. Deze groei is met name het gevolg van de incidentele extra middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is ook terug te zien in de toename van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Formatie omvang

 

2018

2019

2020

2021

Aantal medewerkers

1.761

1.763

1.771

1.838

wtf

1.420

1.419

1.434

1.496

Formatie: verhouding vast-tijdelijk dienstverband

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Vast

1.461

83

1.464

83

1.442

81

1.373

75

Tijdelijk

293

16,6

299

17

329

18,6

465

25,3

Totaal

1.761

100

1.763

100

1.771

100

1.838

100

Formatie: verhouding voltijd-deeltijd

 

2018

2019

2020

2021

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Voltijd

614

34,9

594

33,7

597

33,7

610

33,2

Deeltijd

1.147

65,1

1.169

66,3

1.174

66,3

1.228

66,8

Totaal

1.761

 

1.763

 

1.771

 

1.838

 

Samenstelling functiemix onderwijsteams

Binnen de groep docenten LB, LC, LD en instructeurs zien we een aanzienlijke toename van het aantal instructeurs evenals van het aantal docenten LC  ten opzichte van 2020.

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

Functie

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Fte

%

Instructeurs

69,3

7,8

59,3

6,7

43,6

4,9

68,2

7,4

LB

390,8

44,0

420,5

47,4

407,2

45,5

401,5

43,5

LC

357,7

40,3

338,1

38,1

376,8

42,1

394,6

42,7

LD

69,3

7,8

69,9

7,9

68,2

7,6

59,3

6,4

 

887,2

 

887,7

 

895,9

 

923,6

 

Percentage vrouwen - mannen 

Het percentage vrouwen (61%) ten opzichte van het percentage mannen (39%) dat werkzaam is binnen ROC Midden Nederland blijft al jaren vrijwel gelijk.

 

2018

2019

 

2020

 

2021

 
 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Mannen

726

41,2

715

40,6

708

40,0

714

38,9

Vrouwen

1.035

58,8

1.048

59,4

1.063

60,0

1.124

61,2

Totaal

1.761

 

1.763

 

1.771

 

1.838

 

Aandeel vrouwen en mannen in leidinggevende functies

In aantallen zijn de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden vrijwel gelijk. Uit de wtf blijkt dat iets meer vrouwelijke leidinggevenden een parttime functie hebben.

 

2018

2019

2020

2021

 

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Man

Vrouw

aantal

53

41

52

42

44

44

50

49

% (aantal)

56,4

43,6

55,3

44,7

50

50

50,5

49,5

WTF

51,4

37,8

51,5

38

43,8

39,2

49,6

45,1

% (WTF)

57,6

42,4

57,6

42,4

52,8

47,2

52,4

47,6

Leeftijdsopbouw

Het percentage medewerkers onder de 35 jaar neemt opnieuw licht toe: van 20,2% naar 21,8%. Ook is de gemiddelde leeftijd gedaald naar 47 jaar in 2021 ten opzichte van 2020 (49 jaar).

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

 Leeftijd

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

<=24

39

2,1

22

1,2

28

1,6

24

1,4

25-29

149

8,1

149

8,4

142

8,1

125

7,1

30-34

212

11,5

186

10,5

172

9,8

171

9,7

35-39

196

10,7

157

8,9

148

8,4

124

7

40-44

157

8,5

138

7,8

147

8,3

144

8,2

45-49

180

9,8

184

10,4

180

10,2

184

10,4

50-54

241

13,1

235

13,3

218

12,4

232

13,2

55-59

283

15,4

294

16,6

322

18,3

337

19,1

60-64

310

16,9

345

19,5

348

19,7

365

20,7

>65

71

3,9

61

3,4

58

3,3

55

3,1

Totaal

1.838

 

1.771

 

1.763

 

1.761

 

Lengte dienstverband

De ingezette beweging ten aanzien van verjonging en vernieuwing zet zich door in 2021 met de groei van de groep medewerkers die 0 tot 5 jaar in dienst is tot bijna 44%.

 

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

Jaren

2021

2021

2020

2020

2019

2019

2018

2018

0-5

804

43,7

726

41,0

703

39,9

647

36,7

5-10

281

15,3

222

12,5

166

9,4

135

7,7

10-15

123

6,7

115

6,5

125

7,1

134

7,6

15-20

127

6,9

190

10,7

269

15,3

332

18,9

20-25

224

12,2

194

11,0

156

8,8

153

8,7

25-30

93

5,1

121

6,8

134

7,6

147

8,3

30-35

108

5,9

125

7,1

141

8

144

8,2

35-40

67

3,7

64

3,6

58

3,3

63

3,6

40 en meer

11

0,6

14

0,8

11

0,6

6

0,3

totaal

1.838

 

1.771

 

1.763

 

1.761