Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gang van zaken gedurende het verslagjaar

Het resultaat van ROC Midden Nederland over verslagjaar 2021 bedraagt € 10,2 miljoen. Dit ten opzichte van een begroot resultaat van nihil. Hiermee is het resultaat € 10,2 miljoen hoger dan geraamd.

Dit exploitatieresultaat schetst een verkeerd beeld. Het werkelijke (genormaliseerde) resultaat is immers € 0,2 miljoen, nagenoeg gelijk aan het begrote resultaat ‘nihil’. De € 10,2 miljoen euro werd gerealiseerd door vooral tijdelijke oorzaken die verband houden met de pandemie. Het is goed om die oorzaken onder elkaar te zetten:

• Ten eerste: de helft van het exploitatieresultaat van 10,2 miljoen zijn baten uit het Nationaal Onderwijsprogramma (NPO), die (pas) in 2022 worden besteed. Het is daarom belangrijk om te weten dat wat nu optelt tot een relatief hoog resultaat, straks als verlies wordt verwerkt in de begroting van 2022;
• Ten tweede: Door corona hebben onze vacatures langer opengestaan dan gebruikelijk of zijn ze soms helemaal niet ingevuld. Hierdoor zijn de personele lasten € 2,1 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Het betreft hier dus geen efficiencyslag, maar een -hopelijk- tijdelijk effect van de pandemie;
• Ten derde: corona had eveneens effect op de beschikbaarheid van vakkrachten en daarmee op geplande bouwwerkzaamheden. Daarmee is er minder geïnvesteerd in gebouwen dan gepland, waardoor de afschrijvingskosten 1,3 miljoen lager zijn;
• Tenslotte zijn er in het kader van de strategische ambitie rondom Leven Lang Ontwikkelen meer opdrachten gerealiseerd voor werkgevers. De lasten hiervan hebben vertraging en/of zijn lager waardoor er een effect is in het resultaat van € 2,7 miljoen.

Dit heeft grotendeels te maken met incidentele posten, anders dan de reguliere bedrijfsvoering.

Genormaliseerd resultaat 2021

Het genormaliseerde operationeel jaarresultaat over 2021, dus exclusief incidentele posten, bedraagt € 0,2 miljoen en laat zich als volgt toelichten:

Exploitatieresultaat 2021 volgens staat van baten en lasten in de jaarrekening

10.184

Incidenteel

 

Tegenvallers:

 

Effect lagere vrijval de kwaliteitsmiddelen

3.700

Huisvesting

145

Meevallers:

 

Effect resultaat op inzet NPO middelen (instroom,IOP, EHK en corona-enveloppe)

-5.344

Effect ontvangen loon- en prijsbijstelling (OCW)

-1.200

Effect ontvangen projecten gelden incl.werk in opdracht van derden

-2.697

Effect lagere personeelslasten (incl. Inhuur derden) versus beschikbare middelen

-2.100

Effect lagere afschrijvingslasten

-1.280

Effect lagere overige reguliere- lasten (Corona effect)

-910

Vrijval Swap (incl. rente)

-320

  

Genormaliseerd resultaat excl. incidentele posten

177

  

Begroot 2021

0

  

Surplus 2021

-177

Het mbo (incl. diensten) laat een resultaat zien van € 10,2 miljoen positief. Het onderdeel Vavo realiseert een resultaat van € 37 duizend positief. In navolgend overzicht wordt gespecificeerd welke middelen worden aangewend per activiteit (mbo en Vavo).

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2020

Begroting 2021 (RvT)

Realisatie 2021

Mbo incl. diensten

Vavo

BATEN

      
 

Rijksbijdragen OCW

156.116

158.259

171.051

166.013

5.038

 

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

2.587

1.673

1.722

442

1.280

 

Cursus- en examengelden

2.807

1.106

1.618

1.618

0

 

Werk in opdracht van derden

2.114

2.486

2.199

2.199

0

 

Overige baten

4.637

2.113

4.999

4.896

103

       
 

Totaal baten

168.262

165.637

181.589

175.168

6.421

LASTEN

      
 

Personele lasten

125.041

124.581

132.350

128.164

4.186

 

Afschrijvingen

9.527

11.234

9.951

9.936

15

 

Huisvestingslasten

11.157

10.271

10.606

10.140

466

 

Overige instellingslasten

17.076

18.912

18.179

18.012

167

 

Corporate kosten

0

0

0

-1.549

1.549

       
 

Totaal lasten

162.801

164.999

171.086

164.703

6.384

       
 

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering

5.462

638

10.503

10.466

37

 

Saldo financiële bedrijfsvoering

-415

-639

-319

-319

0

 

Saldo buitengewone baten en lasten

0

0

0

0

0

       

Exploitatieresultaat

5.047

0

10.184

10.147

37

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 10,2 miljoen tegenover een begroot resultaat van nihil. Hierna worden de belangrijkste verschillen per post toegelicht:

Baten 

De baten zijn circa € 16 miljoen euro hoger dan begroot.

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Rijksbijdragen OCW

171,1

158,2

12,8

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

1,6

1,7

-0,1

College-, cursus-, les- en examengelden

1,6

1,1

0,5

Baten werk in opdracht van derden

2,2

2,5

-0,3

Overige baten

5,1

2,1

3,0

Totaal

181,6

165,6

16,0

Baten:

  • De oorzaak van de positieve afwijking is vooral toe te schrijven aan NPO-middelen en extra middelen ontvangen voor loon- en prijsbijstelling (OCW), waarbij een deel niet gealloceerd is aan de organieke eenheden wellicht meer resultaat.

  • Lagere overige baten werk in opdrachten van derden ten bedrage van € 0,3 miljoen als gevolg van lagere projectbaten uit contractactiviteiten en externe projecten. Tegenover de lagere opbrengsten van derden en externe projecten staan lagere lasten van inkoop extern van ca. € 0,5 miljoen.

  • De overige baten zijn € 2,9 miljoen hoger dan begroot door hogere projectenopbrengsten.

Lasten 

De lasten zijn in totaal € 6,0 miljoen hoger dan begroot. Het verschil is opgebouwd uit de volgende posten:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Personele lasten

132,4

124,6

7,8

Afschrijvingen

9,9

11,2

-1,3

Huisvestingslasten

10,6

10,3

0,3

Overige instellingslasten

18,2

18,9

-0,8

Totaal

171,1

165,0

6,0

In totaal zijn de personele lasten, zoals verantwoord in de exploitatie, € 7,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

(Bedrag x € mln)

Realisatie

Begroot

Afwijking

Salariskosten incl. werkgeverslasten

116,1

112,3

3,8

Inhuur derden

11,9

9,0

2,9

Overige personele lasten

4,4

2,0

2,4

Uitkeringen

-1,1

0,0

-1,1

Totaal regulier

131,2

123,4

7,9

Dotatie/vrijval voorziening

1,1

1,2

-0,1

Totaal personele lasten

132,4

124,6

7,8

Lasten:

  • De afwijking van het begrote salarislasten (€ 3,7 miljoen) wordt voor een groot deel veroorzaakt door inzet NPO-middelen, verhoogde instroom en corona-envelop.

  • Hogere overige personele lasten (incl. inhuur, uitkering en overige € 4,2 miljoen) door o.a. meer inhuur derden. Hiertegenover staan extra vergoedingen vanuit Uszo.

  • Lagere dotatie personele voorzieningen (€ 0,1 miljoen) met name door lagere dotatie voorzieningsregeling wachtgeld die wordt veroorzaakt door snellere inzetbaarheid en een kortere duur van de verplichtingen. 

  • Lagere afschrijvingskosten (€ 1,3 miljoen) worden vooral veroorzaakt doordat een deel van de strategische huisvestingsinvesteringen later starten dan de oorspronkelijke globale inschatting.

  • Hogere huisvestingslasten ten bedrage van € 0,3 miljoen. De overige huisvestingslasten zijn met name door coronamaatregelen hoger uitgevallen.

  • De lagere overige lasten € 0,8 mln. worden vooral veroorzaakt door het corona-effect. Dit betreft (nog) niet gerealiseerde lasten van educatieve software, innovatiekosten, reprokosten en leermiddelen.

  • Lagere financiële lasten ten bedrage van € 0,3 miljoen als gevolg van vrijval rentederivaten € 0,3 miljoen.