Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.3 Personele lasten

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Lonen en salarissen

88.939

  

86.409

 

Sociale lasten

12.357

  

11.742

 

Pensioenlasten

14.765

  

13.003

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

116.061

  

111.154

Dotatie/vrijval voorziening

1.110

  

2.367

 

Personeel niet in loondienst

11.888

  

9.947

 

Overige

4.393

  

2.151

 

Totaal overige personele lasten

 

17.391

  

14.465

Uitkeringen -/-

 

-1.102

  

-578

Totaal personele lasten

 

132.350

  

125.041