Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

Conclusie

2021 was het jaar van de omslag. In de eerste helft waren er grote zorgen over de arbeidsmarkt. Er werd geanticipeerd op de mogelijkheid dat veel medewerkers zonder werk kwamen te zitten: in de horeca, de luchtvaart en de evenementenbranche. In allerijl werden er initiatieven, zoals de regionale mobiliteitsteams, opgetuigd om de 'van-werk-naar-werk-opgave' vorm te geven. Halverwege 2021 sloeg het om. Er werd weer bericht over arbeidsmarkttekorten. We zien inmiddels niet alleen structurele tekorten in de zorg, maar een brede vraag naar mbo’ers. Tegelijkertijd is er de zogenaamde mismatch op de arbeidsmarkt: arbeidskrachten die nog niet voldoende “fit for a job” zijn.

Met de nieuwe kabinetsplannen verwachten we dat de arbeidsmarktvraag en daarmee de krapte in bepaalde sectoren verder zal toenemen. Denk bijvoorbeeld aan kinderopvang. Het thema 'duurzame inzetbaarheid' wordt belangrijker en de behoefte aan scholingstrajecten op maat neemt toe. Ook voor ROC Midden Nederland is 2021 het jaar van de omslag geweest. Onze focus op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) nam verder toe. Er is veel aandacht geweest voor zowel externe samenwerking als interne doorontwikkeling. De doorontwikkeling van LLO staat zowel in de regio als binnen ROC Midden Nederland hoog op de agenda.

Uitwerking strategisch ontwikkelpartner in de regio

Er is veel samenwerking in de regio op het gebied van bol- en bbl-onderwijs. Hoewel ROC Midden Nederland een geschiedenis heeft in bbl-onderwijs en maatwerktrajecten via bedrijfsopleidingen, is ROC Midden Nederland nog onvoldoende bekend als aanbieder van cursussen en trainingen (kortlopende trajecten} voor volwassenen. ROC Midden Nederland heeft de ambitie om dé mbo-ontwikkelpartner voor organisaties in de regio Utrecht te zijn. We zijn verankerd in en verbonden met de regio, we kennen de bedrijven en branches, zitten in de belangrijkste netwerken en weten wat er speelt. Bovendien hebben we een jarenlange ervaring in het verzorgen van onderwijs aan jongeren én volwassenen en zijn we een door de overheid geaccrediteerde opleider met een breed en actueel portfolio dat i.s.m. partners tot stand is gekomen. Dit maakt dat wij een betrouwbare partner zijn voor werkgevers in de regio. Met hen voeren wij het gesprek over de ontwikkeling van hun huidige en toekomstige medewerkers, ontwikkelen we samen de onderwijsinhoud en leiden we op maat op door het valideren van werkervaring en het inrichten van flexibele leerpaden

Samen kom je verder: verbinding met de regio

2021 heeft in het teken gestaan van samenwerking in de regio. Met bedrijven, overheden en andere onderwijsorganisaties hebben we de handschoen opgepakt om samen aan de slag te gaan voor de arbeidsmarktvraagstukken van de regio:

Raamovereenkomst met het uwv, 13 aanvragen in 2021;

Participatie ROC Midden Nederland in Regionaal Mobiliteitsteam in Amersfoort en Utrecht;

Intensieve samenwerking Beroepsonderwijs Utrecht en lancering van de website 'MaakJeStap' in november 2021. Hiermee worden werkenden, werkzoekenden, zelfstandigen en werkgevers geholpen met het vinden van de informatie die ze nodig hebben voor het maken van hun volgende stap in de regio Utrecht. In de eerste fase is het aanbod aan cursussen, trainingen en opleidingen in de regio voor deze doelgroepen op een rij te gezet en is informatie te vinden op de site over financieringsmogelijkheden en loopbaanadvies.
MaakJeStap is een initiatief van ROC Midden Nederland, Grafisch Lyceum Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marnix Academie, MBO Amersfoort, MBO Utrecht, Nimeto en Hogeschool Utrecht. En wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht;

Aanbod op mbo.nl (samenwerking 7 roc’s en NCOI, landelijke spreiding).

Bouw en Tech 

 • Met de Hogeschool Utrecht (HU) en Hogeschool NOVI is ICCU (ICT Career Centre Utrecht) opgezet. ICCU is een publiek-private-samenwerking tussen NOVI, HU, ROC Midden Nederland, de Gemeente Utrecht en regionale werkgevers, waarin de belangrijkste IT-beroepsopleidingen worden samengebracht onder één label. Door aanbod samen te brengen creëert ICCU een attractieve hub voor elke fase in de carrière van een IT-professional. Door doelgericht op te leiden zorgen we voor een hogere in- en doorstroom op de IT-arbeidsmarkt. Onze ambitie is 500 personen te helpen in- en doorstromen op de regionale IT-arbeidsmarkt.

 • Van Bank naar Bouw: samenwerkingsverband met Bouwend Nederland om medewerkers vanuit de financiële wereld om te scholen naar een functie in de bouw met erkenning van hun competenties.

 • Met het bedrijfsleven, de twee brancheverenigingen en in samenwerking met het kenniscentrum Savantis kwamen we tot de ontwikkeling van fysiek- en online lesmateriaal voor de glasbranche. In september 2021 zijn we gestart met 20 bbl studenten; niveau 2 glaszetters. Nederland wacht een enorme uitdaging om de doelen te halen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken. De kern van dit akkoord is het terugdringen van de uitstoot van CO2. De bouw speelt hierin een belangrijke rol. Onder meer door ervoor te zorgen dat gebouwen goed geïsoleerd worden. Om al die woningen te voorzien van het juiste isolatieglas, zijn er veel goed opgeleide glaszetters nodig.

Zorg en Welzijn 

 • Corona raakte de zorg op alle fronten. Er waren al tekorten in de zorg voor de pandemie, maar tijdens werden de tekorten voor iedereen zichtbaar. ROC Midden Nederland heeft samen met zorginstellingen veel nieuwe medewerkers opgeleid; zowel volledige crebo- opleidingen als in leereenheden. Daarnaast is er gericht geschoold op bredere inzetbaarheid in de zorg, bijvoorbeeld het erkende keuzedeel 'Helpende'. 

 • Kosteloos leereenheid in de zorg met 'Nationale Zorgklas'. Mede door deze subsidie hebben we in totaal 55 kandidaten opgeleid. Van de gecertificeerde deelnemers is 90% ingestroomd op niveau 3 voor het diplomatraject.

 • Learning labs in de VVT. Om kwaliteit van de zorg verder te verbeteren en de arbeidsmarkttekorten beter op te kunnen vangen is in samenspraak met de VVT-sector een plan van aanpak met vijf speerpunten geformuleerd. Dat wordt komend jaar verder uitgewerkt.

 • 'Zorgwacht' is een innovatieve en ambitieuze maatschappelijke onderneming werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Binnen de Vakschool worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid om werk te doen waarmee ze van huis uit vertrouwd zijn. Ze volgen een leerwerktraject en worden ingezet bij ouderen en mensen met een beperking die daardoor langer zelfstandig kunnen wonen.

Dienstverlening 

 • In samenwerking met 'Stichting de Tussenvoorziening' en haar partners van het 'Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn' is er een opleiding voor 'Medewerker Facilitaire Dienstverlening' gestart.

 • We zijn officieel erkend voor de vak-/branche-opleidingen 'Kok' en 'Zelfstandig werkend kok'. Hiermee tonen we aan dat de organisatie en de uitvoering van de opleidingen van hoge kwaliteit is en voldoen aan de erkenningseisen die zijn vastgesteld door de horecabranche.

 • Met Amice opleiders is de opleiding 'Medisch Pedicure' gestart.

Scholingsaanbod voor volwassenen uitgebreid

Het aanbod voor volwassenen is in 2021 uitgebreid. Thema's als duurzaamheid, vitaliteit en ondernemerschap zijn ook voor bij- en nascholing relevante thema's.  Beauty, Sport en vitaliteit zijn in 2021 gestart. Ook binnen de andere colleges is het aanbod van -vooral kortere- scholingstrajecten uitgebreid.

Naast (maatwerk) bbl- opleidingen biedt ROC Midden Nederland ook steeds meer cursussen en trainingen. In totaal heeft ROC Midden Nederland 116 cursussen, trainingen en opleidingen op maat voor volwassenen, waarvan 91 korter dan een jaar. Via de vernieuwde website is het totale aanbod van ROC Midden Nederland beter afgestemd op de zoekcriteria van volwassenen. 

Voorbeelden van het aanbod dat in 2021 gestart is:

 • Instructeur in het Onderwijs met keuzedeel duurzaamheid;

 • Opleiding Instructeur vmbo;

 • Monteur Zonnepanelen;

 • Meewerken in de Productie;

 • Leereenheden Facilitair medewerker i.s.m. Syndl: Voeding en Hospitality in Zorg en Welzijn (mbo-certificaat niveau 2) en Gastvrijheid in de Zorg (mbo-certificaat niveau 2);

 • Gastvrijheid in de zorg (MBO-certificaat);

 • Voeding & Hospitality in Zorg en Welzijn (MBO-certificaat);

 • Patisserie.

Naast samenwerking met bedrijven komt er ook meer aanbod beschikbaar voor individuele volwassen werkenden en werkzoekenden. Door middel van een aanvraag voor 'NL Leert Door' en voorbereidingen voor het 'STAP-budget' bestaat de mogelijkheid om cursussen, trainingen of opleidingen voor meer mensen toegankelijk te maken.

Meer op Maat

Voor veel werkenden of werkzoekende studenten is afstemming van het onderwijs op hun specifieke situatie noodzakelijk om weer te kunnen of willen leren. Het valideren van werkervaring is hierbij essentieel. Zo zorgen we ervoor dat volwassenen alleen leren wat zij nodig hebben en wordt hun doel haalbaar. Werkenden kunnen zo hun inzetbaarheid verbreden, zich specialiseren of zij-instromen in een nieuwe branche. Zo zijn er in 2021 ruim 80 zij-instromers opgeleid tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang.  

Valideren is bij bedrijven en overheid vooral bekend als een formele procedure (EVC). Doel daarvan is toegang tot de arbeidsmarkt. Doel van valideren in het mbo is vaak vrijstelling van onderwijs of examinering. In 2021 is ROC Midden Nederland valideren daarnaast gaan zien als kans om (werk) ervaring te valideren. Een mooi voorbeeld is 'Sociaal Begeleiden met Ervaringsdeskundigheid' in samenwerking met 'Zadkine' en deskundigen uit het werkveld.

We zoeken naar manieren van valideren waar niet de opleiding, maar de medewerker of werkzoekende centraal staat. Bovendien moet valideren niet gebaseerd zijn op het leveren van ‘bewijzen’, maar op vertrouwen en het voeren van het goede gesprek. Zeker voor werkenden in praktische beroepen – voor wie een formele EVC-procedure een hoge drempel kan vormen – is dit een mooie manier van valideren.

Dit kan leiden tot individuele leerroutes of maatwerk voor bedrijfsklassen, zoals bij de koksopleidingen nu gebeurt. Bovendien is ROC Midden Nederland bezig om het aantal cursussen en trainingen (kortdurend scholingsaanbod) in fors tempo uit te breiden zodat werknemers en werkzoekenden alleen datgene hoeven te doen wat ze nodig hebben. Certificering is een belangrijk onderdeel. 

In 2021 is hier samen met verschillende bedrijven uitvoering aan gegeven. Zie onderstaande voorbeelden:

Een voorbeeld van zo’n pilot  is de samenwerking met Tectum, een opleidingsbedrijf voor de dakdekkersbranche. De -bij Tectum- aangesloten bedrijven kennen veel werknemers met een jarenlange ervaring ‘op het dak’. Die werknemers hebben echter nooit een opleiding gevolgd of een diploma behaald. Doordat we het behalen van een ‘praktijkverklaring’ inzetten als vorm van validering van hun werkervaring, wordt het vertrouwen in hun eigen kunnen versterkt. Vervolgens kunnen deze vakmensen in de vorm van mbo-certificaten een formele bevestiging verwerven van hun vakmanschap. En, desgewenst doorgaan voor een mbo-diploma op niveau 2 of zelfs 3.

Een ander voorbeeld is een samenwerking met Kind & Co. Deze grote, landelijke instelling voor kinderopvang heeft een grote behoefte aan medewerkers die breed inzetbaar zijn, niet alleen voor werkzaamheden op mbo niveau 3, maar ook op niveau 4. Kind & Co wil daarom haar personeel de kans bieden een opleiding te volgen die voortbouwt op hun -vaak al jarenlange- ervaring in de kinderopvang. In de pilot wordt gestart met een uitgebreid intakegesprek waarin op basis van de vooropleiding en werkervaring bekeken wordt welke manier van validering het meest passend is. Op basis van die validering wordt een onderwijsadvies uitgebracht. Dit is een geheel op de werknemer toegepast maatwerktraject. Zo kunnen deze ervaren krachten precies leren wat zij nog nodig hebben in een versnelde of verkorte opleiding. Winst voor de werknemer én winst voor de werkgever.

Op basis van dit soort pilots heeft ROC Midden Nederland vanaf het najaar van 2021 ingezet op  de processen en organisatie van valideren, zowel in de instroomfase als tijdens het onderwijs, de examinering en de uitstroom. In 2022 zal deze fase van implementatie, verbreding en borging worden afgerond.

Verbinding met oud-studenten : Alumninetwerk van start

In 2021 zijn we gestart met het alumninetwerk. Daar hebben zich inmiddels zo’n 80 oud-studenten voor aangemeld. We streven naar het opbouwen, verdiepen en verstevigen van een langdurige relatie met onze oud-studenten met als doelen: kennis delen, ontmoeten, netwerken en professionaliseren.

Effect op stakeholders

 • 4594 volwassen deelnemers van 21 jaar en ouder;

 • 350 cursussen, trainingen en maatwerkopleidingen, waarvan 82 korter dan een jaar;

 • 9,9 mln omzet: 82% bekostigd en 18% onbekostigd;

 • 90% van onze klanten geeft ons een 8 of hoger (CEDEO 2020).